Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 752

protokols Nr. 31, 27. punkts

Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļaujas izsniegšanai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.33 „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums” 5.14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus darbiem, kas saistīti ar rakšanas darbu atļauju izsniegšanu saskaņā ar 1.pielikumu un noteikt pakalpojumu cenas atbilstoši darba zonu kategoriju iedalījumam saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto pakalpojumu, par tiem maksā cenrādī noteikto pakalpojumu maksu un pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

3. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama bezskaidrā naudā pirms atļaujas saņemšanas, ieskaitot to rēķinā norādītajā Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojuma kontā.

4. Noteikt, ka no pakalpojuma maksas atbrīvo:

4.1. fiziskas un juridiskas personas, ja darbi tiek veikti pasūtītājam piederošā teritorijā līdz sarkanajām līnijām vai, lai likvidētu inženierkomunikāciju avāriju;

4.2. organizācijas, kas objektu izbūvi veic pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma;

4.3. organizācijas vai privātpersonas, kas veic darbus, par kuriem noslēgts līgums ar Jūrmalas pilsētas domi par objektu nodošanu pašvaldības bilancē pēc to izbūves.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā biļetenā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija lēmums Nr.586 „Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai”.

8. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.752

(protokols Nr.31, 27.punkts)

MAKSAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI (bez PVN)

DARBU VEIDS

DARBU ZONA

MAKSA PAR PIESLĒGUMA VIETU

EUR dienā

Rakšanas darbu veikšanai saistībā ar celtniecības, rekonstrukcijas, remonta vai demontāžas darbu izpildi

uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās

Brauktuve

28,46

Ietve

14,23

Zaļā zona

2,85

slēdzot brauktuvi

42,69

vietējas nozīmes ielas

Brauktuve

21,34

Ietve

8,54

Zaļā zona

2,85

slēdzot brauktuvi

35,57

atsevišķi stāvoši veloceliņi

21,34

Darbi sakarā ar ielas vai ceļa daļas aizņemšanu ar pagaidu žogiem, sastatnēm, nožogojumiem vai citām konstrukcijām, būvmateriāliem un iekārtām (bez rakšanas, seguma uzlaušanas, šurfēšanas utt. ):

uz autoceļiem, maģistrālajās un rajona nozīmes ielās

Brauktuve

21,34

Ietve

8,54

Zaļā zona

2,85

slēdzot brauktuvi

28,46

vietējas

nozīmes ielas

Brauktuve

14,23

Ietve

5,69

Zaļā zona

2,85

slēdzot brauktuvi

21,34

atsevišķi stāvoši veloceliņi

14,23

Atļaujas pagarināšana/saņemšana, ja tiek konstatēta darbu veikšana pēc atļaujā norādītā beigu termiņa vai patvaļīga darbu veikšana bez atļaujas Šajā gadījumā atļaujas noformēšanā minētie pakalpojumi tiek sniegti par paaugstinātu maksu no pārkāpuma konstatēšanas dienas

brauktuve

106,72

citā vietā ko nosaka SN

56,91


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.752

(protokols Nr.31, 27.punkts)

Darba zonu kategoriju iedalījums

JŪRMALU ŠĶĒRSOJOŠIE AUTOCEĻI

• Eiropas nozīmes starptautiskā maģistrāle E-22, Valsts nozīmes autoceļš A-10 Rīga-Ventspils (Jūrmalas šoseja, Slokas autotilts, Kūdra, Ķemeri).

• 1.šķiras autoceļš P 128 Rīga - Talsi, (Kolkas iela, Talsu šoseja).

JŪRMALAS PILSĒTAS MAĢISTRĀLĀS IELAS

• Pērkona iela, Rīgas iela (posmā no Pērkona ielas līdz Dzintaru viaduktam), Dzintaru viadukts, Meža prospekts (posmā no Dzintaru viadukta līdz Turaidas ielai), Lienes iela, Jomas iela (posms no Vanagu līdz Pūpolu ielai), Zigfrīda Meierovica prospekts, Dubultu prospekts, Slokas iela un perspektīvā – Rubeņu iela/Noliktavas iela/Gulbju iela, Piekrastes iela, Mežmalas iela, Jūrkalnes iela, E.Veidenbauma iela (posms no Mežmalas ielas līdz Jūrkalnes ielai), Strēlnieku prospekts, Mellužu prospekts, Asaru prospekts, Ventspils šoseja, Tukuma iela, Tūristu iela, Emīla Dārziņa iela, Jaunķemeru ceļš.

RAJONA NOZĪMES IELAS

• Babītes, iela, Lielais prospekts, Spilves iela, Mangaļu iela, Upmalas iela, Slēperu iela, Salaspils iela, Dreiliņu iela (no Lielā prospekta līdz Vārnukroga ceļam), ceļš uz Babīti, Vārnukroga ceļš, Bolderājas iela, Baltās kāpas iela, Vienības prospekts, Rēzeknes pulka iela, Mastu iela, Stradiņa iela, Vikingu iela, O.Kalpaka prospekts, Jūrnieku iela, Lašu iela, Tiltu iela, Ķemeru iela, Dāŗzkopības iela, Muižas iela, Viestura iela, Ganību ceļš līdz Projektētai ielai, Bulduru prospekts, Dzintaru prospekts, Kr.Barona iela (no Dzintaru prospekta līdz Edinburgas prospektam), Meža prospekts, Turaidas iela, Rīgas iela (posms Dzintaru viadukts/Turaidas iela/dzelzceļš), Edinburgas prospekts, Brīvības prospekts, Rīgas iela (izņemot maģistrālo posmu), Miera iela, Jāņa Pliekšāna iela (posmā no Rīgas ielas līdz Projektētai ielai), Projektētā iela, Plūdu iela, Jūras iela, Ērgļu iela, Slokas iela, Skuju iela (posmā no Slokas ielas līdz Lielupes ielai), Lielupes iela, Pulkveža Brieža iela, Vasaras iela, Zemeņu iela, Ģertrūdes prospekts, Dārzu iela, Valtera prospekts, Dāvja iela, Zemgales iela, Dzelzceļa iela, Lapsu iela (posmā no Dāvja ielas līdz Cīruļu ielai), Cīruļu iela (posmā no Lapsu ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai), Eduarda Veidenbauma iela (posmā no Cīruļu ielas līdz Jūrkalnes ielai), Kāpu iela, Mazā kāpu iela, Skautu iela, Skolas iela, Satiksmes iela, Tirzas iela, Dīķu iela, Litenes iela, Mazā Nometņu iela, Nometņu iela, Raiņa iela (posmā no Nometņu ielas līdz kapteiņa Zolta ielai un no Ventspils šosejas līdz Dzirnavu ielai), kapteiņa Zolta iela, Dzirnavu iela, Kaugurciema iela, Zvārtas iela, Tallinas iela, Vecais ceļš, Robežu iela.

VIETĒJAS NOZĪMES IELAS:

• Dzīvojamo rajonu un citas ielas, 2) gājēju ielas - Jomas iela (posmā no Turaidas ielas līdz Ātrai ielai) un perspektīvā Raiņa iela (posmā no Tirzas ielas līdz Nometņu ielai), 4) parka ceļi 5) piebrauktuves,

ATSEVIŠĶI STĀVOŠI VELOCELIŅI:

• EV10, ICT13 un citi veloceliņi saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto un dabā iezīmēto.


Lejupielāde: DOC un PDF