Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 15.februāra 69.lēmumu

2013.gada 27.decembrīNr. 746

protokols Nr. 31, 20. punkts

Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 (turpmāk – Ēkas), konstatēja:

Nekustamais īpašums Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6603, sastāv no zemesgabala ar platību 1800 kv.m, uz kura atrodas divas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002, uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas I.F. (personas kods ***) pasta adrese *** (turpmāk – Īpašnieks), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3169.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 11.novembra Atzinumā Nr.491 par būves pārbaudi konstatēts, ka dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002) nav noslēgtas, būvēs var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Fasādes dekoratīvie elementi un apmetums ir bojāts. Minētās ēkas ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 11.novembra Atzinumā Nr.491 par būvju pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084. panta noteikumiem.

2. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā īpašniekam I.F. (personas kods ***) ir uzdots ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai 2013.gada 19.novembrī. Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 11.novembra Atzinums Nr.491 par būves pārbaudi Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā ir nosūtīts Īpašniekam 2013.gada 12.novembrī.

Tā kā Ēkas degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, kas noteic – lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā.

Nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā īpašnieks I.F.(personas kods ***) 2013.gada 19.novembrī nav ieradies Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus rakstveidā par objekta sakārtošanu, lai tas ar savu vizuālo tēlu nenodarītu estētisku kaitējumu apkārtējai videi.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēku sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājuši Ēku sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkām tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošās Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 ir klasificējamas kā vidi degradējošas būves atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvēm piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002 kā vidi degradējošas būves.

2. Noteikt būvēm piekritīgo zemes platību 1800 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēku klasificēšanu kā vidi degradējošas būves var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF