Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 18.decembra 524.lēmumu

2013.gada 27.decembrīNr. 733

protokols Nr. 31, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.-2016.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt izmaiņas ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma), aktualizējot programmas 2.daļas h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.-2016.gadam (turpmāk – Plāns), saskaņā ar pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2014.-2016.gadam izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. Gunta Smalkā.

4. Pēc 2014.gada 1.janvāra Plānā norādītās summas latos konvertē uz euro pēc Latvijas bankas noteiktā valūtas kursa 0.702804, saskaņā ar likuma „Euro ieviešanas kārtības likums” 6.punktu.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.669 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums xlsx


Lejupielāde: DOC un PDF