Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 711

protokols Nr. 30, 15. punkts

Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā,
atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē

Pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģionālās pārvaldes 4.daļas 2013.gada 08.novembra ugunsgrēka aktu Nr.13-29721, ir konstatēts, ka dzīvojamā mājā Vecais ceļš 11, Jūrmalā (turpmāk-māja), ir noticis ugunsgrēks.

SIA „Infinitum” (reģistrācijas numurs 40003588608) sertificēta būvinženiera U.Š. 2013.gada 19.novembrī izstrādātajā Tehniskās apsekošanas atzinumā norādīts, ka māja ugunsgrēka bojājumu un konstrukciju fiziskā nolietojuma dēļ ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un tā nav izmantojama patstāvīgai dzīvošanai.

Vadoties no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.3.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2013.gada 11.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-85/8) un 2013.gada 11.decembra Dzīvokļu komisijas ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt dzīvojamo māju Vecais ceļš 11, Jūrmalā, par cietušu stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijai līdz 2013.gada 19.decembrim sniegt atzinumu par to, vai dzīvojamā māja Vecais ceļš 11, Jūrmalā ir atjaunojama.

3. Nodrošināt ar pagaidu dzīvojamo telpu lēmuma pielikumā minētās personas uz vienu gadu, bet ne ilgāk, kā līdz brīdim, kad tiks pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums par to, vai dzīvojamā māja ir atjaunojama.

4. Uzdot privatizējamajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) viena mēneša laikā noslēgt pagaidu dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 2002.gada 2.janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas numurs 40003426429) noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

5. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.decembra lēmuma Nr.1282 „Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu” grozījumu un 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam dzīvoklim Jūrmalā, Nometņu ielā 4 dz.12.”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711

(protokols Nr.30, 15.punkts)

Par pagaidu dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Dzīvokļa īpašnieka

vārds uzvārds, personas kods,

deklarētā dzīvesvieta

Īpašuma adrese, dzīvokļa platība

Dzīvojamajā platībā

deklarētās personas

Pašvaldības piedāvātās dzīvojamās telpas

Dzīvokļa

īpašnieks

piekrīt/

nepiekrīt

Piešķirtās

Dzīvojamās

telpas

Komisijas lēmums

1.

A.K.

***

Vecais ceļš 11-11, Jūrmala

Vecais ceļš 11-11, Jūrmala

19,50 m2

A.K. - ***

I.B. - ***

A.B. – ***

A.B. – ***

1. Nometņu ielā 2A-118

1 istaba, 34,9 m2

2. Raiņa ielā 75-72

4 istabas, 77,9 m2

3. Skolas ielā 44-121

1 istaba, 16,6 m2

4. Skolas ielā 44-75

1 istaba, 16,2 m2

5. Skolas ielā 61A -2

2 istabas, 34,4 m2

Nepiekrīt

Piekrīt

Nepiekrīt

Nepiekrīt

Nepiekrīt

Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā

4 istabas

dzīv.plat. 51,5 m2

kop.plat. 77,9 m2

1.Atcelt sociālā dzīvokļa statusu.

2.Noslēgt pagaidu īres līgumu uz 1 gadu.

2.

V.O.

***

Vecais ceļš 11-21, Jūrmala

Vecais ceļš 11-21, Jūrmala

40,00 m2

V.O. – ***

K.O. – ***

D.O. – ***

M.O. – ***

1. Nometņu ielā 2A-118

1 istaba, 34,9 m2

2. Raiņa ielā 75-72

4 istabas, 77,9 m2

3. Skolas ielā 44-121

1 istaba, 16,6 m2

4. Skolas ielā 44-75

1 istaba, 16,2 m2

5. Skolas ielā 61A -2

2 istabas, 34,4 m2

Nepiekrīt

Nepiekrīt

Nepiekrīt

Nepiekrīt

Piekrīt

Skolas ielā 61A -2,

Jūrmalā

2 istabas

dzīv.plat. 21,8 m2

kop.plat. 34,4 m2

Noslēgt pagaidu īres līgumu uz 1 gadu.


Lejupielāde: DOC un PDF