Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 4.jūlijāNr. 401

protokols Nr. 17, 8. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 7.punktu un 3.daļu, kas nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš „nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums , iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums” attiecīgās pašvaldības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pamatojoties uz 2012.gada 17.jūnija Jelgavas tiesas lēmumu Nr.C15192209, ar kuru tika izbeigts maksātnespējīgās SIA „BALSTA” (reģistrācijas Nr.40003358832) maksātnespējas process un 2012.gada 21.augusta publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00059643228668, par 2012.gada 15.augustā reģistrēto SIA „BALSTA” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes un ēku īpašumiem Jūrmalā, Acāliju ielā 8, Acāliju ielā 8-1, Acāliju ielā 8-2, Acāliju ielā 8-3, Acāliju ielā 8-4 Ls 1164,76, tajā skaitā pamatparādu Ls 807,67 un nokavējuma naudu Ls 357,09.

2. Pamatojoties uz 2012.gada 27.novembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu Nr.C30696912, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „U 2” (reģistrācijas Nr.40003510274) maksātnespējas process un 2012.gada 19.decembra publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00061983425208, par 2012.gada 14.decembrī reģistrēto SIA „U 2” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vārnukrogs 2003 Ls 166,79, tajā skaitā pamatparādu Ls 140,92 un nokavējuma naudu Ls 25,87.

3. Pamatojoties uz 2013.gada 15.februāra Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu Nr.C31433110, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „GC5” (reģistrācijas Nr.40003927541) maksātnespējas process un 2013.gada 3.aprīļa publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00064157523128, par 2013.gada 27.martā reģistrēto SIA „GC5” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes un ēku īpašumiem Jūrmalā, Ganību ceļš 5-1, Ganību ceļš 5-2 Ls 1684,90, tajā skaitā pamatparādu Ls 1397,29 un nokavējuma naudu Ls 287,61.

4. Pamatojoties uz 2013.gada 20.februāra Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu Nr.C270200209/4, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „GODELIS” (reģistrācijas Nr.40003423102) maksātnespējas process un 2013.gada 28.marta publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR0006408907447, par 2013.gada 25.martā reģistrēto SIA „GODELIS” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēku īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 2 Ls 1561,97, tajā skaitā pamatparādu Ls 1095,16 un nokavējuma naudu Ls 466,81.

5. Pamatojoties uz 2011.gada 18.maija Talsu rajona tiesas lēmumu Nr.C360042109, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „CAPITAL PARK” (reģistrācijas Nr.40003826121) maksātnespējas process un 2011.gada 25.maija publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00050829214513, par 2011.gada 19.maijā reģistrēto SIA „CAPITAL PARK” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A Ls 2405,66, tajā skaitā pamatparādu Ls 1670,95 un nokavējuma naudu Ls 734,71.

6. Pamatojoties uz 2012.gada 20.jūnija Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu Nr.C31120907, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „N.V.VEGA” (reģistrācijas Nr.40103042958) maksātnespējas process un 2012.gada 26.jūlija publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00059215258459, par 2012.gada 23.jūlijā reģistrēto SIA „N.V.VEGA” likvidēšanu, dzēst:

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes un ēku īpašumiem Jūrmalā, SLOKA 7146 Ls 1281,54, tajā skaitā pamatparādu Ls 1129,21 un nokavējuma naudu Ls 152,33.

7. Pamatojoties uz 2011.gada 6.decembra Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lēmumu Nr.C28332111, ar kuru izbeigts maksātnespējīgās SIA „Dubultu šķelda” (reģistrācijas Nr.40003330156) maksātnespējas process un 2012.gada 3.janvāra publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, publikācijas Nr.KMR00055059527474, par 2011.gada 28.decembrī reģistrēto SIA „Dubultu šķelda” izslēgšanu no komercreģistra, dzēst:

ēku un būvju nodokļa parādu par ēku īpašumiem Jūrmalā, Slokas ielā 49 Ls 0,06, tajā skaitā pamatparādu Ls 0,03 un nokavējuma naudu Ls 0,03.

8. Gadījumos, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF