Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.jūnijāNr. 391

protokols Nr. 15, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2012.gada publisko pārskatu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļai, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktam, 69.panta 7.punktam un 72.pantam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PielikumsPDF


Lejupielāde: DOC un PDF