Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 12.septembrīNr. 19

protokols Nr. 22, 7. punkts

Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Administratīvi juridiskās pārvaldes (turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Pārvalde ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā pārvalde ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Pārvaldes mērķis ir sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanai.

5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa, Tiesvedības nodaļa un Saimniecības nodaļa. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

II Pārvaldes galvenie uzdevumi

6. Pārvaldes galvenie uzdevumi ir:

6.1. nodrošināt domē un tās apmeklētāju apkalpošanas centrā ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;

6.2. organizēt apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;

6.3. nodrošināt domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu;

6.4. Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.5. Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.6. veikt domes saistošo noteikumu, nolikumu, lēmumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu pirms un pēcpārbaudi;

6.7. nodrošināt domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;

6.8. nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu reģistra uzturēšanu;

6.9. piedalīties domes budžeta projekta izstrādē un apspriešanā;

6.10. veikt nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu organizēšanā;

6.11. sagatavot domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai viņu vietnieku atbildes projektus uz iesniegumiem;

6.12. sniegt viedokli par normatīvajiem aktiem pēc motivēta lūguma;

6.13. Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

6.14. nodrošināt pārskatāmu pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolēt pieņemto nolēmumu izpildi;

6.15. Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.16. Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.17. Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

6.18. sadarboties ar citām domes institūcijām un pašvaldībai padotībā esošajām iestādēm savas kompetences ietvaros;

6.19. nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu

6.20. veikt domes deputātu un struktūrvienību materiāli tehnisko apgādi, kontrolēt materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu. Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 20.nolikumu

6.21. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

III Nodaļu uzdevumi

7. Kancelejas uzdevumi ir:

7.1. lietvedības darbā:

7.1.1. nodrošināt vienotas dokumentu pārvaldības metodisko vadību domē un tās struktūrvienībās;

7.1.2. reģistrēt saņemto korespondenci saskaņā ar lietvedību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem, izvērtēt un novirzīt elektroniski attiecīgajai domes amatpersonai vai struktūrvienībai;

7.1.3. izstrādāt dokumentu aprites kārtību un citu normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar lietvedības un arhīva darbu domē;

7.1.4. reģistrēt lietvedības sistēmā domes priekšsēdētāja un izpilddirektora iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus, nodrošināt izsūtīšanu adresātiem;

7.1.5. pieņemt, reģistrēt lietvedības sistēmā un izsūtīt nosūtāmo korespondenci;

7.1.6. kontrolēt iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu savlaicīgu izskatīšanu domē;

7.1.7. kontrolēt iekšējo noteikumu, instrukciju, nolikumu un ieteikumu, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu un iekšējo normatīvo aktu izpildi;

7.1.8. sagatavot informāciju par termiņā neizpildītajiem uzdevumiem un nodot to izskatīšanai domes priekšsēdētājam vai izpilddirektoram;

7.1.9. nodrošināt uz pašvaldības vārda reģistrēto nekustamo īpašumu zemes grāmatu aktu oriģinālu uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu;

7.2. arhīva darbā:

7.2.1. sagatavot domes lietu nomenklatūru, iesniegt to domes priekšsēdētājam apstiprināšanai un Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņošanai;

7.2.2. nodrošināt domes lietu nomenklatūrā iekļauto domes struktūrvienību arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu.

7.2.3. pieņemt un saglabāt domes lietu nomenklatūrā iekļauto struktūrvienību lietvedībā pabeigtās, atbilstoši lietvedību reglamentējošo dokumentu prasībām sakārtotās un noformētās pastāvīgi glabājamās un ilgtermiņa glabājamās (t.sk. personāla) lietas;

7.2.4. organizēt dokumentu vērtības ekspertīzi,

7.2.5. sastādīt pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo (t.sk. personāla) lietu aprakstus;

7.2.6. veidot un papildināt arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmu, sastādīt vēsturiskās izziņas;

7.2.7. sastādīt dokumentu iznīcināšanas aktus;

7.2.8. veikt lietu esības pārbaudi;

7.2.9. Latvijas Nacionālā arhīva noteiktā termiņā veikt arhīva fondu un lietu uzskaiti, sastādīt arhīva pasi un iesniegt to Latvijas Nacionālā arhīvā;

7.2.10. veidot arhīva fonda lietas;

7.2.11. saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva norādījumiem sagatavot un nodot valsts glabāšanā pastāvīgi glabājamās lietas;

7.2.12. nodrošināt domes darbiniekus un domes deputātus ar darbam nepieciešamajiem arhīvā esošajiem dokumentiem;

7.2.13. sagatavot privātpersonām izziņas, izsniegt arhīva dokumentu izrakstus, dokumentu norakstus un kopijas;

7.3. apmeklētāju apkalpošanas darbā:

7.3.1. organizēt apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;

7.3.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt, reģistrēt un nodot apmeklētāju pieprasījumus (saņemtos dokumentus) domes administrācijai vai struktūrvienībai, kas atbild par pieprasījumam atbilstošo darbību izpildi;

7.3.3. sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām, kapitālsabiedrībām uzņēmumiem un organizācijām nodrošināt iedzīvotājiem sniedzamo informāciju, tās atjaunošanu un papildināšanu;

7.3.4. sniegt informāciju par domes deputātu un domes darbinieku pieņemšanas laiku, kā arī vispārīgu informāciju par domes sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;

7.3.5. pēc apmeklētāja pieprasījuma noformēt mutvārdu iesniegumus rakstveidā;

7.3.6. sniegt informāciju par apmeklētāja iesnieguma virzību domē;

7.3.7. veikt būvprojektu reģistrāciju lietvedības sistēmā, veidot darba plūsmu un akceptēto projektu izsniegšanu pasūtītājiem, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju par projekta sastāvu un to iesniegšanas un saņemšanas kārtību.

8. Administratīvās nodaļas uzdevumi ir:

8.1. organizēt domes, komiteju, pastāvīgo komisiju sēžu, konsultatīvo padomju un vadības sanāksmju plānošanu, lai sagatavotu ikmēneša darba grafiku;

8.2. pārbaudīt iesniegto domes lēmumu projektu (izņemot saturisko) atbilstību normatīvo aktu prasībām;

8.3. sagatavot komiteju un domes sēžu darba kārtības projektus un iesniegt tos saskaņošanai attiecīgās komitejas vadītājam un domes priekšsēdētājam apstiprināšanai;

8.4. paziņot domes deputātiem par domes vai komiteju sēžu norises laiku un vietu un izvietot darba kārtību publiskai pieejamībai;

8.5. uzaicināt uz domes vai komitejas sēdi ziņotājus atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai;

8.6. nodrošināt domes lēmumu projektu, atzinumu u.c. materiālu komplektēšanu atbilstoši apstiprinātajai domes vai komitejas sēdes darba kārtībai un to pieejamību domes deputātiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

8.7. pirms kārtējās domes sēdes ievietot saistošo noteikumu projektus ar paskaidrojuma rakstiem pašvaldības mājas lapā;

8.8. nodrošināt un protokolēt domes vai komiteju sēdes, iesniegt protokolus parakstīšanai sēdes vadītājam, kā arī nodrošināt protokolu izrakstu un norakstu noformēšanu, apliecināšanu, nodošanu Kancelejai un elektroniski nosūtīt tos pēc piekritības;

8.9. noformēt domes lēmumus, veikt tajos labojumus atbilstoši domes sēdē lemtajam un iesniegt lēmumus parakstīšanai domes priekšsēdētājam;

8.10. piešķirt numurus domes pieņemtajiem lēmumiem, sagatavot un apliecināt to norakstus, izrakstus vai kopijas, un nodot Kancelejai, kā arī elektroniski nosūtīt tos pēc piekritības;

8.11. ssagatavot domes pieņemtos lēmumus, sēžu protokolus un audioierakstus atbilstoši normatīvo aktu par fizisko personu datu aizsardzību prasībām un ievietot tos pašvaldības mājas lapā; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.12. nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos saistošo noteikumu nosūtīšanu:

8.12.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai;

8.12.2. pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas nosūtīt publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”. Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.13. izveidot domes lēmumu, domes un komiteju protokolu izrakstu kontroles uzdevumus lietvedības sistēmā saskaņā ar šajos dokumentos nolemto vai ar izpilddirektora rezolūciju;

8.14. sagatavot deputātu darba laika uzskaites tabeli domes un komiteju sēdēm;

8.15. veikt domes vārdā parakstāmo līgumu pārbaudi un noformēšanu atbilstoši lietvedības un iekšējo noteikumu prasībām; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.16. reģistrēt līgumus atbilstoši lietu nomenklatūrai un nosūtīt tos pēc piekritības atbilstoši iekšējiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.17. ievadīt lietvedības sistēmā un nosūtīt izpildītājiem līgumu kontroles uzdevumus un pēc pieprasījuma sagatavot kontroles izdrukas;

8.18. sagatavot vēstuļu, domes lēmumu, nolikumu, saistošo noteikumu un rīkojumu projektus nodaļas kompetences ietvaros;

8.19. nodaļas kompetences ietvaros veikt lietvedības elektroniskās dokumentu vadības sistēmas analīzi, optimizāciju un uzlabošanu, aprakstīt šos procesus un organizēt šo procesu prasību izpildi;

8.20. nodrošināt organizatorisko atbalstu vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanai un norisei;

8.21. Svītrots ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

8.22. apkopot informāciju par domes deputāti pieņemšanas laikiem un nodrošināt tās publisku pieejamību;

8.23. konsultēt deputātus, darbiniekus un apmeklētājus nodaļas kompetences jautājumos;

8.24. domes vajadzībām nodrošināt visa veida dokumentu pavairošanu un komplektāciju;

8.25. veikt pašvaldības reprezentācijas materiālu organizatorisko nodrošināšanu.

8.25.1 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.2 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.3 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.4 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.5 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.6 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.7 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.8 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.9 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.10 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.11 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

8.25.12 Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

9. Juridiskā nodrošinājuma nodaļas uzdevumi ir:

9.1. pēc domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pieprasījuma veikt domes saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, u.c. normatīvo aktu tiesiskuma pirms un pēcpārbaudi;

9.2. sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas skar pašvaldības kompetenci;

9.3. sagatavot pašvaldības saistošos noteikumu projektus;

9.4. sagatavot pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektus par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;

9.5. sagatavot atzinumus par citu domes struktūrvienību sagatavotajiem iekšējo normatīvo aktu projektiem;

9.6. sagatavot un aktualizēt metodiskos materiālus par normatīvo aktu, kas saistīti ar domes darbību un kompetenci un skar juridiskos jautājumus, piemērošanu;

9.7. sagatavot viedokļus un atzinumus par domē saņemtajiem citu institūciju, tajā skaitā Eiropas Savienības institūciju, sagatavotajiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

9.8. sekot pašvaldības darbību regulējošo tiesību aktu projektu virzībai Ministru kabinetā, Saeimā, kā arī Eiropas Savienības institūcijās un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus;

9.9. piedalīties Ministru kabineta komitejas, Ministru kabineta, Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kurās skata pašvaldības darbību regulējošos tiesību aktu projektus;

9.10. piedalīties ar domes, domes pastāvīgo komiteju lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;

9.11. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma piedalīties ar priekšlasījumiem domes rīkotajos semināros par normatīvo aktu, kas skar pašvaldību kompetenci, piemērošanu;

9.12. sekot izmaiņām normatīvajos aktos, kas skar pašvaldības kompetenci, izmaiņu gadījumā par tām informēt domes deputātus un domes struktūrvienību vadītājus;

9.13. sagatavot un izskatīt pašvaldības vārdā slēdzamo līgumu projektus atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldības interesēm; Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

9.14. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

9.15. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

10. Tiesvedības nodaļas uzdevumi ir:

10.1. atbilstoši domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rezolūcijai un nodaļas kompetencei sniegt viedokļus, atzinumus un sagatavot lēmumu projektus par administratīvajiem aktiem vai faktisko rīcību gadījumos, kad padotības kārtībā tiek apstrīdēti administratīvie akti vai faktiskā rīcība pie domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora kā pie augstākas iestādes;

10.2. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma veikt domes un tās struktūrvienību izdotu administratīvu aktu, noslēgtu līgumu pirms un pēcpārbaudi un faktiskajai rīcībai - pēcpārbaudi, vai tie atbilst normatīvo aktu prasībām;

10.3. atbilstoši nodaļas kompetencei sagatavot sākotnējo administratīvo aktu projektus, kurus paraksta izpilddirektors;

10.4. sagatavot skaidrojumus domes deputātiem, domes darbiniekiem un trešajām personām par domes un tās struktūrvienību izdotajiem administratīvajiem aktiem, noslēgtajiem līgumiem un faktisko rīcību, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot uzziņu projektus;

10.5. sagatavot prasības pieteikumus, nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā termiņa paskaidrojumu un iebildumu iesniegšanu tiesu instancēs, kā arī sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus;

10.6. pārstāvēt domes intereses tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās;

10.7. organizēt tiesas spriedumu un citu nolēmumu izpildi;

10.8. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

10.9. sekmēt sadarbību ar tiesu, prokuratūru, zvērinātiem advokātiem un citām tiesībsargājošām institūcijām;

10.10. nodrošināt tiesvedību reģistra datu aktualizāciju;

10.11. sadarbībā ar Juridiskās nodrošinājuma nodaļu piedalīties ar domes, domes pastāvīgo komiteju lēmumiem, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora rīkojumiem izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;

10.12. sniegt juridisku atbalstu citām domes struktūrvienībām.

11. Svītrots ar domes 2014.gada 18.decembra 24.nolikumu;

12. Svītrots ar domes 2014.gada 7.augusta 15.nolikumu

12.1 Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 24.nolikumu;

12.2 Saimniecības nodaļas uzdevumi ir: Papildināts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

12.21. nodrošināt domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus;

12.22. nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības jomā;

12.23. nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

12.24. organizēt nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizēt un piedalīties to inventarizācijās;

12.25. nodrošināt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 inventāra remontu;

12.26. nodrošināt domes ēkā un garāžās Jomas ielā 1/5 kārtību un tīrību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

12.27. organizēt un nodrošināt domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

12.28. nodrošināt kancelejas preču, papīra iegādi un lietvedības materiālu pasūtīšanu, kā arī biroja tehnikas iegādi, un šīs tehnikas apkopi un remontu organizēšanu;

12.29. nodrošināt transportlīdzekļu iegādi domes vajadzībām, organizēt un koordinēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu domes darbinieku, viesu un nepieciešamo kravu pārvadāšanai, nodrošināt degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;

12.210. sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

12.211. saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām, domes vadības uzdevumā, nodrošināt likuma prasību ievērošanu domes struktūrvienībās, kā arī koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu pašvaldības budžeta iestādēs.

12.212. organizēt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 telpu kosmētisko remontu. Papildināts ar domes 2019.gada 21.marta 7.nolikumu

13. Pārvaldei ir tiesības:

13.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības padotībā esošajām iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

13.2. iesniegt priekšlikumus domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē;

13.3. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

13.4. organizēt kontroles sistēmas par iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu domes struktūrvienībās;

13.5. piedalīties pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

13.6. pieaicināt speciālistus ārpakalpojuma ietvaros sarežģītu, specifisku vai liela apjoma pārvaldes uzdevumu veikšanai saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai izpilddirektoru;

13.7. piedalīties darbinieku kvalifikācijas un paaugstināšanas pasākumos;

13.8. sagatavot iepirkumu procedūras un līgumus pārvaldes kompetences ietvaros.

14. Papildus Kancelejai ir tiesības pārbaudīt dokumentu sagatavošanas un glabāšanas kārtību domes struktūrvienībās, kuru dokumenti ir iekļauti domes lietu nomenklatūrā.

15. Papildus Administratīvajai nodaļai ir tiesības neiekļaut nolikuma 8.2.punkta prasībām neatbilstošus dokumentus kārtējā domes vai komitejas sēdes darba kārtībā un atdot tos sagatavotājam.

VI Pārvaldes vadība un struktūra

16. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Pārvaldes vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Pārvaldes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome. Izpilddirektors saskaņo pārvaldes vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

17. Pārvaldes vadītājs ir atbildīgs par pārvaldes uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

18. Svītrots ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

19. Pārvaldes vadītāja prombūtnes laikā pārvaldes darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots, kāds no pārvaldes nodaļas vadītājiem. Grozīts ar domes 2017.gada 23.novembra 25.nolikumu

20. Pārvaldes vadītājs lemj par nodaļām uzticamo pienākumu sadali un organizē pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi.

21. Nodaļu vada attiecīgās nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstos. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pārvaldes vadītājam. Pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina pieņemšanu un atlaišanu no amata - dome.

22. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu nozīmēts viens no pārvaldes darbiniekiem.

23. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

24. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļai noteikto uzdevumu un domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, pārvaldes vadītāja rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

25. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

26. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

VII Pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

27. Pārvaldes darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

28. Pārvaldes darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus pārvaldes vadītāja noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

29. Ja nodaļas vadītājs vai cits nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora, viņš par to informē pārvaldes vadītāju.

30. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no pārvaldes vadītāja, viņš par to informē nodaļas vadītāju. Grozīts ar domes 2019.gada 31.oktobra 30.nolikumu

VIII Noslēguma jautājumi

31. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

32. Ar nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2008.gada 31.janvāra nolikumu Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes personāla nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās nodaļas nolikums”, 2010.gada 4.februāra nolikumu Nr.22 „Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikums”.

33. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis