Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājies spēkā

2013.gada 18.aprīlīNr. 16

protokols Nr. 9, 65. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 24.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„24.9. kurināt ugunskurus, izņemot Līgo svētkos un gadījumos, kad saņemta speciāla Jūrmalas pilsētas domes atļauja”.

1.2. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

„33. Sezonas būvju un īslaicīgās lietošanas objektu izvietošanai pludmales nogabalā atbilstoši Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem jāizstrādā un jāsaskaņo projekts.”

1.3. Papildināt ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

„33.1 Sezonas būves un īslaicīgās lietošanas objekti pludmalē izvietojami, atkāpjoties no ūdens līnijas atbilstoši kartē (pievienota pielikumā) norādītai pludmales sezonas būvju apbūves līnijai, saglabājot brīvu joslu starp jūru un sezonas būvēm, kā arī atvirzot tās ne mazāk kā 25 m uz abām pusēm no izejas uz pludmali – ielas ass līnijas, saudzējot krasta kāpu veģetāciju un nepieļaujot reljefa izmaiņas pludmalē.”

1.4. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

„42.1 Pludmales nogabala nomnieks, kurš izmanto publisku izpildījumu apmeklētāju piesaistīšanai, ir atbildīgs par publiska izpildījuma organizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

1.5. Papildināt ar 41.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„41.4. Atskaņot mūziku pludmales nogabalos no Rūjienas ielas ass līdz Viktorijas ielas asij Dzintaru koncertzāles pasākumu laikā”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības vietējā laikrakstā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”, mainot 33.punkta redakciju un papildinot ar 33.1 un 42.1 punktu.

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz:

- izmaiņas pludmales nogabalā plānoto sezonas būvju izvietošanas un projekta saskaņošanas procesā, nosakot precīzākus sezonas būvju un īslaicīgās lietošanas objektu izvietojuma nosacījumus,

- papildu pludmales nomnieka pienākumu atbildēt par autortiesību normu ievērošanu.

Projekta nepieciešamības pamatojumus

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas pludmales sakārtošanas jautājumu risināšanai izveidotās Jūrmalas pilsētas domes Darba grupas priekšlikumus, kā arī pieaicināto komersantu izteiktos ierosinājumus, lai sakārtotu Jūrmalas pilsētas pludmales zonu estētisko un funkcionālo izmantošanu, veicinātu servisa un pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nenozīmīga.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām un juridiskām personām saistošo noteikumu ieviešana ietekmēs minimāli.

Konsultācijas ar privātpersonām

Saistošo noteikumu tapšanas gaitā notika konsultācijas ar Jūrmalas uzņēmēju biedrības, Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem, kuri veic komercdarbību Jūrmalā, tostarp pludmales zonā.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF