Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013. Stājas spēkā 17.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 10

protokols Nr. 4, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.22
„Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošos noteikumus Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” („Latvijas Vēstnesis”, 16.05.2012., 75 (4678)).

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF