Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 8

protokols Nr. 4, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. pašvaldības konsolidētajā budžetā budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 7., 9., 12., 13., 18. un 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. novirzīt 2013.gadā no ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 86 987, t.sk.,:

1.2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 30 858, t.sk.;

1.2.1.1. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „P.i.i. „Saulīte”” Ls 3 104 (klasifikācijas kods 09.100.2241), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.2. programmas „Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija” aktivitātei „Ēkas rekonstrukcija ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā Skolas ielā 44” Ls 4 727 (klasifikācijas kods 10.600.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.3. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Latvijas čempionāta rīkošanai veikbordā Jūrmalā” līdzfinansējumam Ls 1 127 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.4. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Dalībai vispasaules veterānu sporta olimpiādē Turīnā” transporta izdevumu līdzfinansēšanai Ls 4 800 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.5. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Sportistu atbalstam boulingā” E.V. dalībai Pasaules sieviešu čempionātā boulingā ASV Hendersonā līdzfinansējumam Ls 825 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.6. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Kanoe airētāju atbalstam” kanoe airētāja D.A. līdzfinansējumam Ls 675 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.7. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „LBL basketbola virslīgas komandas „Jūrmala/Fēnikss” atbalstam” Ls 13 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.1.8. programmas „Sporta pasākumi” aktivitātei „Loku šaušanas atbalstam” loku šaušanas kluba „Amazones” līdzfinansējumam Ls 2 600 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.2. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” Ls 10 000 (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2.3. Jūrmalas Alternatīvajai skolai mīkstā inventāra iegādei Ls 647 (klasifikācijas kods 09.210.2361);

1.2.4. Jūrmalas pilsētas muzejam komandējumu izdevumu segšanai uz Pēterburgu, lai piedalītos starptautiski zinātniskā konferencē „Modernisma laikmeta arhitektūra Baltijas reģiona valstīs” Ls 324, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 Ls 160;

08.220.2122 Ls 164;

1.2.5. Privatizējamā SIA „Jūrmalas namsaimnieks” komunālo pakalpojumu apmaksai, videonovērošanas iekārtu iegādei, teritorijas apkopes un apsardzes izdevumiem sakarā ar objekta Skolas ielā 44 nodošanu ekspluatācijā Ls 36 861 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.2.6. PA „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” Dienas aprūpes centra darbības nodrošināšanai Ls 8 297, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.200.2312 Ls 4 057;

10.200.5121 Ls 2 320;

10.200.5238 Ls 1 920.

1.3. samazināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domei pamatbudžeta asignējumus programmas „Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35” par Ls 16 000 (klasifikācijas kods 08.230.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas Kultūras centram iestādes uzturēšanai infrastruktūras atjaunošanai Ls 16 000, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.230.5239 Ls 7 000;

08.230.5250 Ls 9 000;

2. Palielināt 2013.gadā Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības ieņēmumus no citiem ieņēmumiem maksas pakalpojumos par Ls 11 600, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.21.3.9.9 Ls 5 600;

04.510.21.3.9.9 Ls 6 000,

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei komunālo pakalpojumu un degvielas apmaksai Ls 11 600, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2221 Ls 2 000;

06.600.2222 Ls 300;

06.600.2223 Ls 3 200;

06.600.2224 Ls 100;

04.510.2322 Ls 6 000.

3. Palielināt projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” plānotos ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 14 600 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), samazinot plānotos ieņēmumus no pārējiem valsts budžeta iestāžu transfertiem (klasifikācijas kods 18.6.9.0.).

4. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.1.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.1.1-14/76, Nr.1.1-14/78 un Nr.1.1-14/82 veiktās izmaiņas apstiprinātajās tāmēs un no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus Ls 2 056 apjomā, t.sk.:

4.1. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei Veselīgas novecošanas prakses demonstrācijas pasākumam 2013.gada 5.martā Ls 1 070, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

10.910.2279 Ls 250;

10.910.2231 Ls 800;

10.910.2390 Ls 20;

4.2. Jūrmalas pilsētas muzejam komandējuma izdevumiem uz Zviedriju, Gēteborgu no 2013.gada 5.marta līdz 2013.gada 7.martam Ls 396, t.sk., pa klasifikācijas kodiem

08.220.2121 Ls 84;

08.220.2122 Ls 312;

4.3. Jūrmalas pilsētas domei Lieldienu svētku noformējuma iegādei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

06.600.2279

Ls 4130

Programma „Pilsētas svētku noformējums”; aktivitāte „Pilsētas Ziemassvētku dekoratīvā svētku apgaismojuma uzturēšana un atjaunošana”; (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

06.600.2312

Ls 4130

Programma „Pilsētas svētku noformējums”; aktivitāte „Jauna noformējuma izveide, montāža, demontāža” (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

4.4. Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” aktivitātei „Andra Baloža autorkoncerts 2013.gada 21.martā” līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 590 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”.

5. Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes projekta „Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” savlaicīgu īstenošanu atbilstoši projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm, veikt šādas izmaiņas budžetā:

5.1. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 2 576 (klasifikācijas kods 04.900.2275), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai Ls 2 576, paredzot, ka tie tiek atgūti 2013.gada laikā un novirzāmi uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā;

5.2. samazināt projekta plānotos ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 2 146 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), samazinot izdevumus par Ls 2 146, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.900.2231 Ls 467;

04.900.2239 Ls 1 291;

04.900.2275 Ls 388.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(protokols Nr.4, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

653 841

653 841

Jūrmalas pilsētas dome

642 744

642 744

LV57PARX0002484572002

04.900.1147

1 800

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

04.900.1142

1 800

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami virsstundu apmaksai

01.110.1150

3 000

Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi

Līdzekļu pārdale

04.900.1150

6 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami atalgojumam fiziskajām personām

08.300.1150

8 300

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale

08.300.1119

5 300

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami fotogrāfa darba algas apmaksai (no 01.02.2013 iekļauts domes štata sarakstā)

LV84PARX0002484572001

04.220.2279

90

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: Zivju resursu papildināšana Jūrmalas ūdenstilpnēs (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.220.2279

90

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi; aktivitāte: 30% no ieņēmumiem (7.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ņemot vērā ieņēmumu pieaugumu par zveju tiesību nomu, naudas līdzekļi nepieciešami 30% no ieņēmumu apmaksai

05.100.5240

8 303

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana); aktivitāte: Stacionāro tualešu konteineru izbūve (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.100.5240

8 303

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi; aktivitāte: Strūklaku izbūve pilsētas parku dīķos (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami elektrības pieslēgšanai pie strūklakām un papildus līdzekļi strūklakas izbūvei Ķemeros un Mellužos

09.510.2235

1 902

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēmas efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2231

200

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jūrmalas pedagogu konference - seminārs "Lai mācītu un mācītos ar prieku" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami kafijas pauzes nodrošināšanai konferences laikā

09.510.2390

50

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Mūsdienu deju skate - koncerts (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums, jo pasākums nenotiks

09.510.2390

250

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Jūrmalas pedagogu konference - seminārs "Lai mācītu un mācītos ar prieku" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami reprezentatīvo materiālu iegādei

09.510.2279

60

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Mūsdienu deju konkurss Liepājā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc konkursa norises

09.510.2219

1 452

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: E-apmācības sistēma e-apmācības sistēmas efektivitātes, kvalitātes un kontroles uzlabošanai (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami lietotāju pieejas tiesību nodrošināšanai Portāla mācību priekšmetu datubāzei www.uzdevumi.lv

09.510.1150

420

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

09.510.2390

50

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Literārās jaunrades konkurss "Manai pilsētai" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei

09.510.2279

420

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līguma slēgšanai ar pašnodarbinātu personu

09.510.2390

60

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, secensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā; aktivitāte: Mazo vokālistu konkurss "Cālis-2012", "Cālis-2013" (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami balvu iegādei

06.600.2244

1 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2223

1 000

Programma: Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana; aktivitāte: Īpašumu apsaimniekošana (13.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami elektroenerģijas apmaksai Jūrmalas pilsētas domes īpašumos

LV84PARX0002484572001

04.730.2390

2 200

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; Tūrisma brošūra Jūrmala (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.2390

119

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; Jūrmalas buklets (plēšamā un lokāmā karte) (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.2390

100

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; Veselības tūrisma brošūra (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

04.730.2390

100

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi; aktivitāte: Informatīvie materiāli par Jūrmalu; Darījumu tūrisma brošūra (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

LV57PARX0002484572002

04.900.5238

1 420

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami datortehnikas iegādei

04.900.5121

1 099

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami datorprogrammu iegādei

LV84PARX0002484572001

10.700.5250

615 300

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe; aktivitāte: Pašvaldības iestādes "Sprīdītis" ēkas Sēravotu ielā 9 rekonstrukcija

Aktivitātes nosaukuma precizēšana

10.700.5240

615 300

Programma: Kapitālie, kārtējie remonti, renovācijas pašvaldības nekustamajos īpašumos, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe; aktivitāte: Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" - ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas būvniecība Sēravotu ielā 5.

Aktivitātes nosaukuma precizēšana

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

200

200

09.100.1119

200

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.100.1228

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami bēru pabalsta izmaksai pedagogam.
Pārkārtojums nav atbalstāms, jo Izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punkts neparedz bēru pabalsta izmaksu pedagogiem

09.100.1221

50

Jūrmalas sākumskola "Atvese"

2 228

2228

09.210.2275

828

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2262

270

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami autobusa nomai nometnes vajadzībām

09.210.5239

1 400

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2370

297

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami mācību līdzekļiem nometnes vajadzībām

09.210.2390

81

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami suvenīriem nometnes organizēšanai

09.210.5239

180

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami pārnēsājamam volejbola tīklam nometnes organizēšanai

09.210.5238

1400

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami dokumentu kamerām mācību procesa organizēšanas uzlabošanai

Jūrmalas Kultūras centrs

7 958

7 958

08.620.1150

370

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2279

985

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku sniegto pakalpojumu apmaksai

08.620.2264

334

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums skaņas aparatūras nomai

08.620.2390

281

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums radošo darbnīcu un noformējumu materiāliem

08.620.2262

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums transporta pakalpojumiem

08.620.1150

189

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami autoratlīdzībām

08.620.2264

300

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums skaņu un gaismas aparatūras īrei

08.620.2279

321

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku sniegto pakalpojumu apmaksai

08.620.2390

150

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Lieldienu pasākums Mellužu estrādē (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.1150

261

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzībām

08.620.2262

85

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami transporta pakalpojumu apmaksai

08.620.2269

60

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums kinofilmu nomai

08.620.2264

1 830

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas - Vācijas dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami skaņas un gaismu aparatūras īrei

08.620.2279

1 000

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums viesmākslinieku sniegto pakalpojumu apmaksai

08.620.2390

594

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Starptautiskās kultūras dienas (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem

08.620.2275

2 731

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

1 845

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami tūrisma firmas pakalpojumu apmaksa

08.620.2121

576

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi: aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami dienas naudai apmaksai

08.620.2122

310

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi: aktivitāte: Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami komandējuma izdevumu segšanai

08.620.2279

1 632

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

859

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viesmākslinieku autoratlīdzībām

08.620.2390

773

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Kultūras projektu konkurss (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami biedrības ''Aspazijas mantojums'' projekta izdevumiem - reklāmai, noformējuma materiāliem un audēju studijas kultūras projekta izdevumiem - materiāli izstādes organizēšanai

08.620.2279

185

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2363

185

Programma: Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi; aktivitāte: Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami izdevumu ēdināšanas pakalpojumiem segšanai pilsētas pūtēju orķestrim, piedaloties republikas pūtēju orķestru skatē

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

1

1

10.400.2247

1

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ietaupījums no OCTA aprdošināšanas

10.400.2244

1

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ugunsdzēšano aparātu uzpildei un pārbaudei

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

50

50

09.210.2222

50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2235

50

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami autovadītāja kvalifikācijas kursu apmaksai

Ķemeru vidusskola

660

660

09.210.2275

660

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2279

200

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībniekiem ekskursijas laikā ieejas biļešu iegādei

09.210.2322

210

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami ekskursijām nometnes dalībniekiem

09.210.2361

125

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībniekiem T-kreklu iegādei

09.210.2370

70

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes nodarbībām - mācību līdzekļu iegādei

09.210.2390

55

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami nometnes dalībniekiem balvu iegādei un produktiem nometnes darbnīcai2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(protokols Nr.4, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

540

540

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

540

540

09.210.1119

160

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.1145

540

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksām par darbu specifiskos apstākļos saskaņā ar apstiprināto tafifikāciju

09.210.1149

380

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8

(protokols Nr.4, 8.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

577

577

Ķemeru vidusskola

577

577

09.210.2233

500

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2244

104

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apmaksai par asenizācijas pakalpojumiem

09.210.2311

77

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale

09.210.2224

29

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apmaksai par atkritumu izvešanu

09.210.2223

444

Vispārējās izglītības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami apmaksai par elektroenerģiju


Lejupielāde: DOC un PDF