Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 312

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par Akas ielas, Jūrmalā nosaukuma maiņu

 

Izskatot Aspazijas mājas vadītājas Ārijas Vanagas iesniegto priekšlikumu mainīt Jūrmalā Akas ielas nosaukumu uz Aspazijas ielu par godu latviešu dzejniecei Aspazijai, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Latviešu dzejnieces Aspazijas (1865–1943) dzīvojamā māja-vasarnīca atrodas Dubultos.

Ēka ir tipisks Jūrmalas 20.gs. sākuma koka arhitektūras piemineklis. Kopš 1987.gada Aspazijas māja ir Jūrmalas pilsētas muzeja īpašums, kurš atrodas Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā.

Akas ielas nosaukums Rīgas Jūrmalas kartē pirmo reizi parādās 1932.gadā. Rīgas Jūrmalas pilsētas ielu sarakstā 1936.gadā ir iekļauta arī Akas iela.

Akas iela atrodas no zemes vienības Dubulti 0106 (kadastra apzīmējums 1300 010 0106) līdz Zigfrīda Meierovica prospektam 2410 (kadastra apzīmējums 1300 010 2410).

Šobrīd uz Akas ielas atrodas pieci nekustamie īpašumi – Akas iela 1, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 010 1705), Akas iela 2, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 010 1726), Akas iela 3, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 010 1706), Akas iela 4, Jūrmala, (kadastra apzīmējums 1300 010 1727), Akas iela 5, Jūrmala (kadastra apzīmējums 1300 010 1702). Jūrmalas pilsētā savu dzīves vietu Akas ielā ir reģistrējušas sešas (6) personas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 8.maija protokolu Nr.1.1-59/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt Jūrmalā, Akas ielas (kadastra apzīmējums 1300 010 0024) nosaukumu uz nosaukumu Aspazijas iela.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF