Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 168.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 2.maijāNr. 256

protokols Nr. 10, 6. punkts

Par dzīvojamo telpu rezervēšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu „Personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība, ja personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un, ja tai Jūrmalas administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, un saskaņā ar šā likuma 23.pantu, personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz pašvaldība šā likuma 13.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos pieņem lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Rezervēt dzīvojamās telpas Nr.5, Nr.6, Nr.6A dzīvojamā mājā Raiņa ielā 62, Jūrmalā, personām, kurām neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā. Grozīts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 168.lēmumu

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF