Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 251

protokols Nr. 9, 71. punkts

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā,
Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Namīpašums Jūrmalā, Babītes ielā 1 sastāv no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1404 003 un trīs palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1404 004, 1300 006 1404 005, 1300 006 1404 006.

Ēkas saistītas ar zemesgabalu Jūrmalā, Babītes ielā 1, kadastra Nr.1300 006 1404, ar kopējo platību 5643m2. Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā īpašuma tiesības uz zemesgabala 57/100 domājamām daļām ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, uz 43/100 domājamām daļām - Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas konsistorijai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto daļu un 53.pantu, Latvijas Republikas likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 34.panta 7.punktu, izskatot dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 2012.gada 4.novembra protokolu, 2012.gada 11.novembra dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu par kopīpašuma pārvaldīšanu, ievērojot to, ka strīdi par īres un apsaimniekošanas maksām, kā arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā un uzkrājumiem, ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Civilprocesa likuma normām, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1404 003 ar trīs palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1404 004, 1300 006 1404 005, 1300 006 1404 006 pārvaldīšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Pārvalde” (vienotais reģistrācijas Nr.40103543290, juridiskā adrese Jūrmala, Ventspils šoseja 32).

2. Pilnvarot privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (N.Bērziņš) viena mēneša laikā organizēt un nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Pārvalde” lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

3. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Namu Pārvalde” par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1, ar kopējo platību 5643 m2, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās daļas 2453 m2 platībā nomu uz 99 (deviņdesmit deviņiem) gadiem lēmuma 1.punktā minētā īpašuma uzturēšanai, nosakot zemes nomas maksu aprēķinātā zemes nodokļa apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 3.punktā minēto līgumu.

5. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.737 „Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF