Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 249

protokols Nr. 9, 69. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Rotas iela 2304”
daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 7.februāra lēmumu Nr.63 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Rotas iela 2304” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Rotas iela 2304” 7137 m2 platībā Rotas ielas uzturēšanai posmā no 21.līnijas līdz 27.līnijai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 29.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Rotas iela 2304” ar kadastra Nr.1300 004 2304 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0010 6674.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt R.K. (personas kods ***) neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Rotas iela 2304”, kadastra numurs 1300 004 2304, 1207/7137 domājamās daļas 1207 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, teritorijas labiekārtošanai bez tiesībām norobežot.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF