Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 245

protokols Nr. 9, 64. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā
(Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14 panta otrās daļas 3.punktu un lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi ar telpām dienas centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidošanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 (kadastra numurs 1300 020 0707) daļu, kas sastāv no pirmā stāva telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0707 001 004 telpām (saskaņā ar 2013.gada 11.marta ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu):

Nr. p/k

Telpu Nr.

Telpu nosaukums

Platība (m2)

1.

2

Vējtveris

9.1

2.

3

Garderobe

11

3.

4

Kabinets

17.6

4.

5

Nodarbību telpa

31.4

5.

6

Konsultāciju telpa

34.3

6.

7

Tualete

1.9

7.

8

Palīgtelpa

14

8.

9

Tualete

2.3

9.

10

Sanitāri tehniskā telpa

10.5

10.

11

Nodarbību telpa

31.3

11.

12

Gaitenis

28.2

Telpu kopējā platība:

191.6

un zemesgabala Jūrmalā, Skolas ielā 44 (kadastra numurs 1300 020 0707, kopējā platība 3878m2) domājamo daļu 241,86m2 platībā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF