Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 228

protokols Nr. 9, 42. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2013.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1309 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 0085 912) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā īpašnieces U.L. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 22.februāra lēmumu Nr.14-9/73 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā”

Izstrādātais zemes ierīcības projekts „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto „Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (zemes vienība Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (5DzS), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja).

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā ar kopējo platību 3806m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1104m2 platībā un piešķirot adresi Ķemeru iela 16C, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 2702m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 203m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.3. zemes vienības daļa 151m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu – ūdensvads atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.4. zemes vienības daļa 462m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

2.2.5. zemes vienības daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

2.3. Uzdot zemes vienības Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Ķemeru iela 16C, Jūrmalā ar kopējo platību 1104m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ķemeru iela 16C, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ķemeru iela 16C, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 46m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

3.2.3. zemes vienības daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

3.2.4. zemes vienības daļa 242m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

3.2.5. zemes vienības daļa 10m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.6. zemes vienības daļa 54m2 platībā atrodas ēkas servitūta teritorijā (150101).

3.3. Uzdot zemes vienības Ķemeru iela 16C, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF