Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 226

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes
vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā Selgas ielā 8, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” biroja administratores K.A. 2013.gada 8.marta iesniegumu Nr.1.2-1/956 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Vārpu ielā 7, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1903) un zemes īpašuma Selgas ielā 8, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 016 1907) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienību Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā īpašnieces N.Z. pilnvarotās personas Ģ.M. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu – zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 13.novembra lēmumu Nr.633 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Vārpu ielā 7, Jūrmalā un Selgas ielā 8, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 2327m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 298m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2029m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Selgas ielā 8, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Selgas ielā 8, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801).

2.3. Uzdot zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Vārpu ielā 7, Jūrmalā ar kopējo platību 2458m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Selgas ielā 8, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 298m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Vārpu ielā 7, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 2756m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Vārpu ielā 7, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija ap kapsētu (160801);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

3.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401).

3.3. Uzdot zemes vienības Vārpu ielā 7, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF