Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 7.novembra 642.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 18.aprīlīNr. 220

protokols Nr. 9, 34. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 19.septembrī saņēma S. I. iesniegumu (lietas Nr.1.2 1/3652) ar lūgumu izvērtēt žoga Rīgas ielā 12, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 009 6615) būvniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Iesniegumā tiek norādīts uz to, ka būvniecības rezultātā ir nojaukts vecais žogs starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un veikta jauna žoga būvniecība.

[1] Pamatojoties uz S. I. iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta pirmo pantu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[2] 2012.gada 25.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļa pārbaudīja būvi Rīgas ielā 12, Jūrmalā un konstatēja sekojošo:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2011.gada 30.augustā akceptēja būvprojektu Nr.1345 „Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Rīgas ielā 12, Jūrmalā” (Turpmāk tekstā – Būvprojekts) un 2012.gada 10.janvārī izdeva būvatļauju Nr.53. Būvprojektā nav paredzēta žoga būvniecība starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā;

2. pārbaudes laikā tika konstatēts, ka žogs starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā uzbūvēts patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saskaņotas žoga novietnes zemes gabalā un vizuālā risinājuma. Žoga būvdarbi pabeigti.

Sastādīts atzinums Nr.508 par būves pārbaudi (turpmāk tekstā – Atzinums) Atzinumā nekustamā īpašuma īpašniekam J.T.(personas kods ***) doti norādījumi: pirmkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību, otrkārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt viedokli un argumentus saistībā ar konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Rīgas ielā 12, Jūrmalā.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 28.decembrī, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu CC Nr.001037 par konstatēto patvaļīgo būvniecību Rīgas ielā 12, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija 2013.gada 16.janvārī pieņēma lēmumu Nr.D58/19 sodīt J. T.(personas kods ***) ar administratīvo sodu Ls 50,-. Administratīvais sods ir samaksāts.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 28.decembrī saņēma J. T. (personas kods ***) paskaidrojumus par žoga starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6606 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā būvniecību ar sekojošiem argumentiem:

1. starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā 2012.gada 19.septembrī tika atjaunots vecais žogs pa esošo žoga līniju, jo vecais žogs bija sagāzies, koka daļas vietām bija nolietojušās un bojātas;

2. esošā žoga nomaiņa bija saskaņota ar iepriekšējo zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā īpašnieku;

3. atjaunotais koka žogs ir uzbūvēts ar apmēram 15cm nobīdi uz zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā pusi. Žoga augstums un vizuālais izskats atbilst normatīvajos aktos noteiktajam.

[5] Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Rīgas ielā 12, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības lēmuma pieņemšanai. Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[6] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[6.1.] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 25.oktobrī pārbaudīja būvi Rīgas ielā 12, Jūrmalā un konstatēja, ka žogs starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā uzbūvēts patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā saskaņotas žoga novietnes zemes gabalā un vizuālā risinājuma.

[6.2.] Būvētāja J.T.(personas kods ***) ir atzinusi patvaļīgās būvniecības faktu, samaksājot administratīvo sodu.

[6.3.] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4029 nekustamais īpašums Rīgas ielā 12, Jūrmalā sastāv no zemes gabala 520m2 platībā ar kadastra numuru 1300 009 6615, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6615 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6615 002 un 1300 009 6615 003, īpašnieks: J.T. (personas kods ***).

[7] Izskatot lietas apstākļus ir konstatēti sekojoši fakti lēmuma pieņemšanai par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Rīgas ielā 12, Jūrmalā.

[7.1.] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Zemes gabala Rīgas ielā 12, Jūrmalā īpašnieks un būvētājs ir J.T. (personas kods ***).

[7.2.] Būvniecības likuma 2.panta otrajā daļā ir noteikts, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

Tātad pieņemot lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir jāņem vērā arī Civillikumā noteiktie aprobežojumi saistībā ar žogu būvniecību.

Civillikuma 1092.pantā ir noteikts, ka robežu sētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi, un ja viņu starpā par to nav sevišķas norunas, tad priekšējā, līdz ielai ejošā sētas puse jāceļ un jāizlabo tam namīpašniekam, kura nama priekšpusei sēta piekļaujas no labās puses, bet otra puse – viņa kaimiņam. Labo un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz zemes gabala ar seju pret ielu.

Tātad žoga būvniecība starp lietā minētajiem zemes gabaliem, saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto, jāveic zemes gabala Rīgas ielā 10A, Jūrmalā īpašniekam.

Lietā nav strīda par to, ka zemes gabala Rīgas ielā 12, Jūrmalā īpašnieks J.T. (personas kods ***) ir veikusi žoga būvniecību starp zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6618 Rīgas ielā 10A, Jūrmalā un zemes gabalu ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā.

[7.3.] Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” redakcijā, kas grozīta ar 2011.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.410, 62.punkta 62.6.apakšpunktā ir noteikts, ka būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama atsevišķu labiekārtojuma elementu (apgaismes ķermeņu, žogu, nožogojumu, soliņu, atkritumu urnu, bērnu rotaļu ierīču, velosipēdu statīvu un tamlīdzīgu mazo arhitektūras formu, gājēju celiņu), ja to novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums saskaņots būvvaldē.

Tātad saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nekustamā īpašuma īpašniekam J.T. (personas kods ***) Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā jāsaskaņo žoga novietojums zemes gabalā un vizuālais risinājums.

[8] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 11.pants, 30.panta otrā, trešā, ceturtā un sestā daļa, Civillikuma 1085.pants, 1092.pants, Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmā daļa, 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1. un 4.punkts, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 62.punkta 62.6.apakšpunkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 4.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot zemes gabala Rīgas ielā 12, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam J.T.(personas kods***) novērst patvaļīgās būvniecības sekas un līdz 2013.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā saskaņot žoga novietojumu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Rīgas ielā 12, Jūrmalā un vizuālo risinājumu un uzbūvēt žogu atbilstoši būvvaldes komisijā saskaņotajam. Grozīts ar domes 2013.gada 7.novembra 642.lēmumu

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF