Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 216

protokols Nr. 9, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.630
„Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8
un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome 2007.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu”. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punktu, kas nosaka, ka zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu, ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmums Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu” nav īstenots.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punktu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmumu Nr.630 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF