Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 205

protokols Nr. 9, 8. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233
„Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt!
Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 „Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014” finansējuma konkursā”:

1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 9 750, saskaņā ar pielikumu, t.sk. Nodibinājuma finansējums LVL 7 500, bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums LVL 2 250.”

2. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3. Projekta priekšfinansējumu par kopējo summu LVL 1 500 segt no Jūrmalas pašvaldības 2012., 2013. un 2014.gada budžeta, paredzot, ka 2014.gadā priekšfinansējums tiek nodrošināts no 2013.gadā atgūtajiem līdzekļiem.”

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.205

(protokols Nr.9, 18.punkts)

Projekta "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta nosaukums

Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510

Kopējais projekta finansējums:

9 750 Ls

Pozīcija / gads

Kopā

2012.gada izpilde

2013

2014

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

10 750

3 750

0

3 250

0

500

3 750

3 750

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

500

no pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

0

0

500

no valsts budžeta

0

0

0

0

0

0

0

0

no ES fonda

0

0

0

0

0

0

0

0

no ārvalstu finanšu palīdzības

0

0

0

0

0

0

0

0

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 000

500

0

500

0

500

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

2 250

750

0

750

0

0

750

750

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

0

0

0

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

7 500

2 500

0

2 000

0

500

2 500

2 500

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Pārējie pašvaldības saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

0

0

0

0

0

0

IZDEVUMI kopā

9 750

3 250

0

3 250

0

0

3 250

3 250

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1 000

500

0

0

0

0

500

500

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

500

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

1 000

500

0

0

0

0

0

500


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF