Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 198

protokols Nr. 9, 9. punkts

Par aizdevumu procentu likmēm

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas likumu „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” un noslēgtajiem līgumiem starp Latvijas Republikas Valsts kasi un Jūrmalas pilsētas domi nosacījumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Valsts kasei atbalstīt aizdevumu nosacījumu maiņu Latvijas Republikas Valsts kases izsniegtajiem aizdevumiem Jūrmalas pilsētas domei mainot aizdevuma procenta likmi EURO pie nosacījuma, ka:

1. Gada procentu likmes fiksēšanas periods noteikts ik pēc gada šādiem aizdevuma līgumiem:

1.1. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/866/1.1-16.5/32 trančes PE-29/2009;

1.2. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/868/1.1-16.5/30 trančes PE-31/2009;

1.3. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/869/1.1-16.5/29 trančes PE-32/2009;

1.4. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/880/1.1-16.5/18 trančes PE-43/2009;

2. Aizdevuma procentu likme fiksēta visam aizdevuma lietošanas laikam, kas ir spēkā pašreizējā brīdī šādiem aizdevuma līgumiem:

2.1. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/879/1.1-16.5/19 trančes PE-42/2009;

2.2. 2009.gada 18.decembra Aizdevuma līgums Nr.A2/1/09/881/1.1-16.5/17 trančes PE-44//2009.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF