Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 191

protokols Nr. 9, 1. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 9.aprīlī iesniegts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A atsavināšanu par pirkuma maksu 27 000.00 LVL.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 019 4501, zemesgabala kopējā platība 1622 m2.

Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā 2012.gada 23.martā, zemesgrāmatas nodalījums Nr.2296, kadastra numurs 1300 019 4501 īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NIF Zemes īpašumi”, nodokļu maksātāja kods 40103255348, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības plānu zemesgabala atļautā izmantošana ir „Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas”, lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumam Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”, izskatot iesniegto pieteikumu par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisija uzskata, ka minēto zemesgabalu lietderīgi iegūt pašvaldības īpašumā pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

Izvērtējot pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas priekšlikumu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka minētais zemesgabals nepieciešams bērnu un jauniešu atpūtas laukuma izveidei Kauguru rajonā, uzlabojot sociālo infrastruktūru šajā pilsētas rajonā un nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 6.punktos minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildi Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ietvaros.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas trešo punktu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pārdevēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIF Zemes īpašumi” un pircējas I.Z. (personas kods ***) viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

Pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, 78.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” prasībām, kā arī ņemot vērā Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas 2013.gada 15.aprīļa lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A, kadastra numurs 1300 019 4501, kas sastāv no zemes gabala 1622 m2 platībā, par īpašnieka piedāvāto pirkuma summu LVL 27000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši latu) pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) 5 darba dienu laikā sagatavot darījuma aktu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas samaksāt pirkuma summu šim mērķim piešķirtā budžeta ietvaros, saskaņā ar lēmuma 2.punktā minēto darījuma aktu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pārskaitot to pārdevēja norādītajā norēķinu kontā.

4. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) lēmumu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļai.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskā reģistrācijas un datu bāzes nodaļai (A.Deičmane) 2 mēnešu laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā darījuma akta noslēgšanas un maksājumu veikšanas reģistrēt nekustamā īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā.

6. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. (G.Smalkā) kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF