Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 177

protokols Nr. 4, 59. punkts

Par 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/529
pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RICCO”

Zemesgabals Jūrmalā, „Dzintari 1510” izveidots ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 23.novembra lēmumu Nr.734 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 1510” pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai rekreācijas vajadzībām.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 26.marta lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Dzintari 1510”, kadastra apzīmējums 1300 008 1510, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000063488.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 7.jūnija lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, „Dzintari 1510”, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 003, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000063488.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.maija lēmumu Nr.391 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” kafejnīcas ēkas 003 un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-52”” nekustamā īpašuma daļa tika iznomāta līdz 2014.gada 27.maijam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību zemes nomu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-52” (vienotais reģistrācijas numurs ***) noslēgto nekustamā īpašuma Jūrmalā, „Dzintari 1510” daļas, kas sastāv no kafejnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas 151 m2 platībā un zemesgabala kadastra apzīmējumu 1300 008 1513 daļas 160 m2 platībā, 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/529 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RICCO” (vienotais reģistrācijas numurs ***).

2. Maksājumu par telpu 151 m2 platībā nomu noteikt Ls 250,11 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/529 pielīgtajam.

3. Maksājumu par zemesgabala 160 m2 platībā nomu noteikt 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pārjaunojuma līgumu.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF