Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 176

protokols Nr. 4, 58. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731
„Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā 1975.gada 15.oktobra apliecību Nr.174 par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, namīpašumu Jūrmalā, Tallinas ielā 46 no D.G. mantoja M.G. 2/3 d.d., A.G. 1/6 d.d. un I.Dz.1/6 d.d., Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 „Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz.”, lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar I.Dz. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 020 2404, 1/6 domājamo daļu 241 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma 1/6 domājamās daļas uzturēšanai.”

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF