Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 175

protokols Nr. 4, 57. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008”
daļas nomas līguma pagarināšanu ar Z.Z.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 3.decembra lēmumu Nr.108 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dreiliņu iela 0008” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008” 4487 m2 platībā Dreiliņu ielas uzturēšanai posmā no Skultes ielas līdz Lielajam prospektam.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1999.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.817 „Par adrešu maiņu un zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dreiliņu ielā 14a” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dreiliņu ielā 14a 1277m2 platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai un piekļūšana zemesgabalam paredzēta no Dreiliņu ielas pa satiksmes joslu.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumu Nr.106 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu iela 0008 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Z.Z. ” Z.Z. tika iznomāta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu ielā 0008” daļa 208m2 platībā līdz 2013.gada 16.martam piekļūšanai pie nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dreiliņu ielā 14a.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Z.Z. (personas kods ***) neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dreiliņu iela 0008”, kadastra numurs 1300 005 0008, 280/4487 domājamās daļas 208m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) līdz 2018.gada 16.martam piekļūšanai pie zemesgabala Jūrmalā, Dreiliņu ielā 14a, nodrošinot brīvu piekļūšanu pie nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā, Dreiliņu ielā 12 un 14.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemesgabala faktisko izmantošanu tiek veikti no 2013.gada 17.marta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF