Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 174

protokols Nr. 4, 56. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033”
daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.D.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2011.gada 9.decembra lēmumu Nr.197 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalā, Dzelzceļa iela 0033” izveidots zemesgabals Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033” 3719m2 platībā Dzelzceļa ielas uzturēšanai posmā no Imantas ielas līdz Rūsiņa ielai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 6.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033” ar kadastra Nr.1300 016 0032 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0051 2485.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt K.D. (dzimis ***) neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Dzelzceļa iela 0033”, kadastra numurs 1300 016 0032, 37/3719 domājamās daļas 37m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, teritorijas labiekārtošanai.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF