Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 173

protokols Nr. 4, 55. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16
daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Nr.42 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 8.oktobra lēmumā Nr.353 „Par zemesgabala izveidošanu un zemes daļas nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Darba ielā 16” noteikts, ka namīpašuma labticīgajam ieguvējam ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Darba ielā 16 labticīgais ieguvējs nav veicis nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim K.B. nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 3.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Darba ielā 16, kadastra numurs 1300 5217501, kas sastāv no dzīvojamās mājas un šķūņa 2/15 domājamām daļām nostiprinātas K.B., zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000156099.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 18.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 2/15 domājamām daļām, ar kadastra numuru 1300 021 7510 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 00166486 .

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Nr.42 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 8.oktobra lēmumā Nr.353 „Par zemesgabala izveidošanu un zemes daļas nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Darba ielā 16” 3.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar K.B. (personas kods *** ) par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16, kadastra numurs 1300 021 7510, 2/15 domājamo daļu 114 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma 2/15 domājamo daļu uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF