Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 172

protokols Nr. 4, 54. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11
daļas īres līguma pagarināšanu ar R.K.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Aizputes ielā 11 1044m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 18.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Aizputes ielā 11 ar kadastra Nr.1300 004 7412 un garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0026 0201.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumu Nr.534 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar R.K.” R.K. tika izīrēta Aizputes ielā 11 garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 015 16,90 m2 platībā un zemesgabala 1/16 domājamā daļa 65,25m2 platībā līdz 2012.gada 7.jūnijam.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izīrēt R.K. (personas kods ***) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aizputes ielā 11, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 015 16,90m2 platībā un zemesgabala 1/16 domājamās daļas 65,25m2 platībā līdz 2017.gada 7.jūnijam.

2. Noteikt telpu īres maksu Ls 19,44 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par telpu faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 8.jūnija.

3. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemesgabala daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 8.jūnija.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par īres līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF