Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 16.maija 327.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 3.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 4, 53. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7
daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.R.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49garāžām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 3321m2 platībā 49 garāžas ēku uzturēšanai, garāžas ēkas Nr.034 uzturēšanai nepieciešams iznomāt 0,0209 d.d. - 65,96 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 domājamās daļas 38 garāžas ēku īpašnieki privatizējuši, 9 garāžas ēku īpašnieki zemesgabala domājamās daļas nomā, 3garāžas ēku īpašnieki nav noslēguši zemesgabala domājamo daļu nomas līgumus.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 29.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Nr.034 nostiprinātas J.R.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.343 „Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-42), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt J.R. (personas kods ***) zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, kadastra Nr.1300 010 3302, kopējā platība 3321m2, 0,0209 domājamo daļu 65,96m2 platībā nomas līgumu līdz 2018.gada 17.janvārim garāžas ēkas ar kadastra numuru 1300 510 3339 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemesgabala daļas faktisko lietošanu tiek veikti no 2013.gada 18.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

4. Papildināts ar domes 2013.gada 16.maija 327.lēmumu

5. Papildināts ar domes 2013.gada 16.maija 327.lēmumu

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF