Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 169

protokols Nr. 4, 51. punkts

Par neprivatizētā dzīvokļa Nr.4
valsts dzīvojamajā mājā Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā
nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” 2013.gada 1.februāra vēstulē Nr.1.17/894 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.4 Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā.

Ēku nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējumu 1300 007 3909 003) ar kopējo platību 100,20m2 un 4 dzīvokļu īpašumiem, šķūņa (kadastra apzīmējumu 1300 007 3909 004). Namīpašums saistīts ar zemesgabalu Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 007 3909, īpašnieks valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”) un ar zemesgabalu Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 007 4106, īpašnieks Jūrmalas pilsētas pašvaldība).

Pēc dzīvojamās mājas apsekošanas tika konstatēts, ka dzīvoklis Nr.4 Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā dzīvošanai nav derīgs un ir daļēji izdedzis.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.4 Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF