Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 168

protokols Nr. 4, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101
saimniecības ēkas nosacītās cenas apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Valdes 1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.823 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prosp.101” izveidots zemesgabals 3688m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības E.J..

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 25.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 29.marta lēmumu grozīts ieraksts Nr.1.1 un īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.580 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG” nomas līgums pagarināts līdz 2024.gada 4.februārim biedrības darba nodrošināšanai.

Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 6.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības K.V.G. uz zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 101.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 12.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra Nr.1300 004 4702 nostiprinātas K.V.G., zemesgrāmatas nodalījums Nr.2121.

Jūrmalas pilsētas domē saņemts un reģistrēts 2006.gada 30.augustā zemesgabala īpašnieka A.K. (īpašuma tiesības izbeigušās ar tiesas spriedumu) privatizācijas ierosinājums ar Nr.538/454. Saņemts zemesgabala īpašnieces K.V.G. pilnvarotā pārstāvja zvērināta advokāta A.Č. 2012.gada 23.maija iesniegums (lietas Nr.1.1-27/3580) par ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 privatizāciju.

Akciju sabiedrības „BDO” saimniecības ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001 tirgus vērtība 2012.gada 13.jūnijā aprēķināta Ls 26500.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 35.panta pirmās daļas 1.punktu, un lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.372„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nodošanu privatizācijai” izpildi, kā arī ņemot vērā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2013.gada 7.janvāra vēstuli (lietas Nr.1.1-19/129) „Par pirmpirkuma tiesībām uz pašvaldības īpašuma objektu” un akciju sabiedrības „BDO” 2013.gada 25.februāra vēstuli „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 apbūves (kadastra apzīmējums 1300 004 4702 001) tirgus vērtību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001 Jūrmalā, Meža prospektā 101 nosacīto cenu 26500 LVL (divdesmit seši tūkstoši pieci simti).

2. Jūrmalas pilsētas domei Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot sludinājumu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par pirmpirkuma tiesīgo personu pieteikšanos uz objektu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF