Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 163

protokols Nr. 4, 45. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702, kadastra numurs 1300 012 1702

Zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Pumpuri 1702 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143700 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 20.augusta lēmumu.

Zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 1702 ar platību 4473m2 domātās daļas ir iznomātas blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem līdz 2022.gada 9.februārim.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmalā, Pumpuri 1702, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 012 1702, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (9DzS), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja, atļauts renovēt un rekonstruēt, tostarp, paplašināt esošos pakalpojumu objektus.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 18.punkta, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702 (kadastra numurs 1300 012 1702) ar platību 4473m2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF