Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 162

protokols Nr. 4, 44. punkts

Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim
Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002

Izskatot I.A. (personas kods ***, dzīvo ***), 2011.gada 19.janvāra iesniegumu par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim zemesgabalā Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka zemesgabals Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar platību 3101m2 tika izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.319 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9” privatizējamā namīpašuma uzturēšanai.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, kadastra Nr.1300 009 2803, sastāv no zemesgabala ar platību 3101m2, četrām pamatceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 2803 001, 1300 009 2803 002, 1300 009 2803 003, 1300 009 2803 004 un divām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 2803 005 un 1300 009 2803 007, īpašuma tiesības uz 45/100 d.d. no visa īpašuma nostiprinātas A.D. (personas kods ***), adrese – ***, uz 225/1000 d.d. no visa īpašuma nostiprinātas I.A. (personas kods ***), adrese – ***, uz 325/1000 d.d. no visa īpašuma nostiprinātas I.G. (personas kods ***), adrese – ***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000068805.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Pēc tehniskās inventarizācijas lietas datiem ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 001 (galvenais lietošanas veids 1264) ar kopējo platību 76,3m2ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka, ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 (galvenais lietošanas veids 1264) ar kopējo platību 154,8m2, ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka, ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 003 (galvenais lietošanas veids 1211) ar kopējo platību 360,3m2 ir viesnīcu ēka, ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 004 (galvenais lietošanas veids 1122) ar kopējo platību 308,2m2 ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 005 (galvenais lietošanas veids 1212) ar kopējo platību 215,7m2 ir cita īslaicīgas apmešanās ēka, ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 007 (galvenais lietošanas veids 1274) ar kopējo platību 11,1m2 ir cita iepriekš neklasificēta ēka.

Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.56380).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2013.gada 11.februāra spriedumu lietā Nr.A420522511, kas ierosināta pēc I.A. pieteikuma, ir jāatceļ Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 1.aprīļa lēmums Nr.1.1 39/1853-A ar tā izdošanas dienu par Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam Nr.11-338 zemei, ir jāatceļ Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.1.1-39/848-A ar tā izdošanas dienu daļā par Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2010.gadam Nr.10-10017 zemei un ir noraidīts I.A. pieteikums daļā par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.1.1-39/848-A atcelšanu par pienākuma uzlikšanu atmaksāt nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu par 2007. un 2009.gadu un labvēlīga administratīvā akta izdošanu.

Tiesa ir atzinusi, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 daļa, kas nepieciešama būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 uzturēšanai, atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 6.punktā minētajiem izņēmumiem, kad nekustamā īpašuma objektu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas 2010.gada 3.septembra vēstulē Nr.15.3-02/171 minēto, Inspekcijai nav iebildumu, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9 daļa, kas ir nepieciešama ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 apsaimniekošanai, netiek aplikta ar nekustamā īpašuma nodokli, zemesgabala daļa nosakāma aprēķinot zemesgabala apbūves blīvumu proporcionāli katrai no ēkām.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmala, Pilsoņu ielā 7/9, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 2803 atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja, daudzfunkcionāla ēka, pakalpojuma objekts, drošības dienesti, pārvaldes objekti un reliģisko ceremoniju objekts.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2013.gada 11.februāra sprieduma lietā Nr.A420522511, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt, ka valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002 uzturēšanai ir nepieciešama 426m2 liela platība no zemesgabala ar kopējo platību 3101m2.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF