Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 161

protokols Nr. 4, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam
Jūrmalā, Dzintari 8902, kadastra numurs 1300 008 8902

Izskatot I.L. (personas kods ***, dzīvo ***), 2013.gada 14.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902 atbilstoši Satversmes tiesas spriedumam, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 8902 ar platību 2036m2 tika izveidots ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2004.gada 28.maija lēmumu Nr.175 „Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā Jūrmalā, Dzintari 8902” un nodots īpašumā, kā līdzvērtīgs zemesgabals par bijušā zemesgabala I-9-124 daļu Jūrmalā, Vikingu ielā 42, kas iekļauta Lielupes ostas teritorijā.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dzintari 8902 ir nostiprinātas I.L. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000164581 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 15.augusta un 2006.gada 17.augusta lēmumiem, pamats - 2006.gada 14.jūlija un 2006.gada 17.jūlija pirkuma līgumi.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19„Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” tika apstiprināti Jūrmalas pilsētas attīstības plāna grozījumi, ar kuriem zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902 tika noteikts zonējums „Jaukta darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorija”.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902 ir reģistrēti divi lietošanas mērķi: zemesgabala daļai 705 m2 platībā 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajā atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa un zemesgabala daļai 1331m2 platībā 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Ar Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 10.jūnija rīkojumu Nr.2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (ģenerālplānā)” darbības apturēšanu” un 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā, un 2009.gada 24.marta Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2008 39 05 ir noteikts, ka apturēto teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plānam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 27.jūlija lēmumu Nr.893 „Par Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu). Saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 8902 atļautā izmantošana ir „Dabas pamatne”, līdz ar to kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst teritorijas atļautajai izmantošanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals Jūrmala, Dzintari 8902, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 008 8902, atrodas dabas teritorijā (5D2), kur atļautā izmantošana ir gājēju kustības infrastruktūra un brīvdabas atpūtas infrastruktūra, labiekārtojuma projekta sastāvā jāveic teritorijas bioloģiskās daudzveidības izpēti un risinājumus izstrādā, pamatojoties uz tās rezultātiem.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 24.marta sprieduma lietā Nr.2008-39-05, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 18.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902 (kadastra numurs 1300 008 8902) ar platību 2036m2 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, ar 2007.gada 12.jūliju.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF