Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 158

protokols Nr. 4, 40. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.97
„Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā,
Rīgas ielā 51” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51” tika atteikts apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 22.februārī ir reģistrēts nekustamā īpašuma īpašnieka Ļ.G. (personas kods ***) iesniegums ar lūgumu atcelt 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51”.

Nekustamā īpašuma īpašnieks Ļ.G. iesniegumā savu prasību pamato, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un detālplānojuma grozījumu projekts atbilst Teritorijas plānojuma prasībām. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā (5DzM), kur atļautā izmantošana pieļauj attīstīt mazstāvu daudzdzīvokļu mājas būvniecību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.97 „Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par lēmuma atteikt apstiprināt detālplānojumu atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF