Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 154

protokols Nr. 4, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.255
„Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un
Slokas ielā 69B apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.255 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 28.februārī ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MT” (reģistrācijas Nr.***) valdes priekšsēdētāja M.V. (personas kods ***) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MT Krasts” (reģistrācijas Nr.***) valdes priekšsēdētāja J.V. (personas kods ***) iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā pieņemto lēmumu Nr.255„Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā (7JD). Zemesgabala īpašnieki vēlas uzsākt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69, nosakot atļauto izmantošanu un apbūves rādītājus atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumu Nr.255 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF