Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 152

protokols Nr. 4, 32. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmuma Nr.1133
„Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās
redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmumu Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 25.februārī ir reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lareco” (reģistrācijas Nr.***) pilnvarotās personas G.K. (personas kods ***) iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembrī pieņemto lēmumu Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmumu Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu” apstiprinātais detālplānojums paredz zemesgabala sadalīšanu, viesnīcas un mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas apbūvi, savukārt pašreizējais nekustamā īpašuma īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lareco” (reģistrācijas Nr.***) vēlas saglabāt esošās zemesgabala robežas bez sadalīšanas un saglabāt Jūrmalas pilsētai raksturīgo kūrorta funkciju, veicot viesnīcas rekonstrukciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmumu Nr.1133 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF