Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 151

protokols Nr. 4, 31. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmuma Nr.819
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai
starp Fabrikas ielu un Lielupi” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmumu Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 5.februārī ir reģistrēts nekustamā īpašuma īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GAN LTD” reģistrācijas Nr.40103598976 pilnvarotās personas V.K. iesniegums ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmumu Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi”.

Zemesgabals Jūrmalā, Dzērvju ielā 1 saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijās (11JD), kur atļautā izmantošana ir pakalpojumu objekts; pārvaldes objekts; veselības aprūpes objekts; daudzfunkcionāla ēka; dzīvnieku aprūpes objekts; tehniska rakstura pakalpojumu objekts. Esošās ēkas rekonstrukciju ir iespējams veikt bez detālplānojuma izstrādes.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmumu Nr.819 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF