Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 150

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmuma Nr.4
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā,
starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un
zemesgabalu Dubultu prospektā 104” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumu Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domē 2013.gada 4.martā Jūrmalas pilsētas domē ir reģistrēts detālplānojuma teritorijā iekļauto zemesgabalu īpašnieku iesniegums ar lūgumu atcelt 2007.gada 12.janvāra lēmumu Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir mainījusies apbūves nosacījumi un detālplānojuma izstrāde šobrīd nav aktuāla.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmumu Nr.4 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā par detālplānojuma izstrādes uzsākšanas lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF