Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 147

protokols Nr. 4, 27. punkts

Par grozījumiem dabas parka
„Ragakāpa” individuālajos noteikumos

Jūrmalas pilsētas pašvaldība lūdz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) izskatīt jautājumu par grozījumu sagatavošanu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 „Dabas parka „Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.702) šādu iemeslu dēļ:

1. Šobrīd atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 1.pielikumam nekustamais īpašums 36.līnija 1202 (kadastra apzīmējums 1300 002 1202) ietverts dabas parka „Ragakāpa” (turpmāk – Dabas parks) dabas lieguma zonā. Dabā minēto nekustamo īpašumu veido asfaltētā iela un stāvlaukums. Atbilstoši Dabas parka dabas aizsardzības plāna pielikumam, kurā parādīts Dabas parka zonējums, stāvlaukums atrodas dabas parka zonā.

2. Dabas aizsardzības plāna 4.1.aktivitātē norādīts, ka:

„Šī aktivitāte nepieciešama, lai samazinātu teritorijas piesārņojumu, eitrofikāciju un eroziju. Autostāvvieta atrodas dabas parka centrā un tās paplašināšana nav pieļaujama, tas radītu draudus ap to esošajām dabas vērtībām. Tomēr pieļaujams uzlabot stāvvietas segumu un iekārtot informācijas punktu šajā vietā, kā arī citus nepieciešamos tūrisma infrastruktūras objektus, piemēram, kafejnīcu. Nepieciešams labiekārtot tualeti (skatīt pasākumu A.2). Informācijas punktā apmeklētāju informācijai būs izvietots informatīvais stends (stenda veids Z.2 un Z.3, vai to apvienojums), norādes (Z.5) būs pieejami bukleti par teritoriju.”

Nekustamajā īpašumā 36.līnijā 1202, Jūrmalā, šobrīd atrodas īslaicīgās lietošanas būve – kafejnīca. Kā jau tas tika norādīts VARAM ministra 2013.gada 8.februāra rīkojumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apturēšanu daļā” 4.3.apakšpunktā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN) 15.punktu īslaicīgās lietošanas būve ir būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām. Savukārt, VBN 27.1 punktā noteikts, ka būvvalde var pagarināt īslaicīgas lietošanas būves ekspluatācijas termiņu uz laiku līdz pieciem gadiem, kopā nepārsniedzot 10 gadu ekspluatācijas termiņu, pamatojoties uz zemes gabala īpašnieka (vai citas personas, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku) iesniegumu, kā arī tika secināts, ka īslaicīgās lietošanas būves rekonstrukcija par pastāvīgu objektu nav iespējama.

2012.gada 20.septembrī Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde ar komisijas lēmumu Nr.1684 apstiprinājusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu īslaicīgas lietošanas būves-kafejnīcas ekspluatācijas termiņa pagarināšanai un rekonstrukcijai 36.līnijā 1202, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, izskatot Dabas parka dabas aizsardzības plānu secina, ka, gadījumā, ja esošajā auto stāvlaukumā tiktu uzbūvēta kafejnīca kā pastāvīgs objekts, tas nebūtu pretrunā ar dabas aizsardzības plānu, jo nav nepieciešams veikt meža zemes transformāciju par apbūves zemi, un netiek nodarīts kaitējums videi.

3. Savukārt atbilstoši noteikumu Nr.702 5.9.apakšpunktam Dabas parka teritorijā aizliegts būvēt jaunas ēkas un būves, izņemot skatu torņus. Tas nozīmē, ka kafejnīca pēc noteiktā termiņa beigām būs jānojauc, kaut vien tās darbība atbilst Dabas aizsardzības plāna 4.1.aktivitātei.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar 2013.gada 6.marta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespēju sagatavot grozījumus Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 „Dabas parka „Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, paredzot, ka esošajā auto stāvlaukuma teritorijā ir atļauts veikt arī pastāvīgo tūrisma infrastruktūras objektu būvniecību.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF