Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 143

protokols Nr. 4, 23. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Gulbju ielā 85A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora Ulda Gau 2013.gada 7.marta iesniegumu Nr.1.2-1/933 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Gulbju ielā 85A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 021 6026) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Gulbju ielā 85A, Jūrmalā kopīpašnieka A.K. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurš saskaņots ar līdzīpašnieci I.B. īpašumam Gulbju ielā 85A, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 7.janvāra lēmumu Nr.14-9/8 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gulbju ielā 85A, Jūrmalā” un ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 5.marta lēmumu Nr.14-9/89 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 7.janvāra lēmumā Nr.14-9/8 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Gulbju ielā 85A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 85A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Gulbju ielā 85A, Jūrmalā ar kopējo platību 3233m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1233m2 platībā un piešķirot adresi Gulbju iela 85C, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 359m2 platībā un piešķirot nosaukumu Sloka 2211, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 85A, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1641m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Gulbju ielā 85A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve–0601.

2.2. Zemes vienībai Gulbju ielā 85A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 11m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601);

2.2.3. zemes vienības daļa 55m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

2.3. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 85A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Gulbju ielā 85C, Jūrmalā ar kopējo platību 1233m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Gulbju ielā 85C, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Gulbju ielā 85C, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103).

3.3. Uzdot zemes vienības Gulbju ielā 85C, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Sloka 2211, Jūrmalā ar kopējo platību 359m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienības Sloka 2211, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Sloka 2211, Jūrmalā:

4.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

4.2.2. zemes vienības daļa 68m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (12050601).

4.3. Uzdot zemes vienības Sloka 2211, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF