Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 142

protokols Nr. 4, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Ezeru ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora Ulda Gau 2013.gada 25.februāra iesniegumu Nr.1.2-1/747 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Ezeru ielā 48, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 9405) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Ezeru ielā 48, Jūrmalā kopīpašnieka E.S. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu, kurš saskaņots ar līdzīpašnieku M.S. īpašumam Ezeru ielā 48, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 7.janvāra lēmumu Nr.14-9/7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ezeru ielā 48, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288: „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Ezeru ielā 48, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Ezeru ielā 48, Jūrmalā ar kopējo platību 3756m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1878m2 platībā un piešķirot adresi Ezeru ielā 48A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ezeru ielā 48, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1878m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Ezeru ielā 48, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Ezeru ielā 48, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 79m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 48, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Ezeru ielā 48A, Jūrmalā ar kopējo platību 1878m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Ezeru ielā 48A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Ezeru ielā 48A, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 219m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301)

3.3. Uzdot zemes vienības Ezeru ielā 48A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF