Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 141

protokols Nr. 4, 21. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā
un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot zemes vienības īpašnieces V.A. pilnvarotās personas I.D. 2013.gada 8.februāra iesniegumu Nr.1.2-1/540 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Azimuts inženierizpēte” 2013.gada 7.februāra zemesgabalu apvienošanas plānu ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Viktorijas ielā 16, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3217, apvienošanu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešā punkta otro apakšpunktu „Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto „Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā ar kopējo platību 866m2 un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā ar kopējo platību 868m2. Noteikt, ka zemes vienība Viktorijas ielā 16, Jūrmalā, platība pēc zemesgabalu apvienošanas ir 1734m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

1.2. Zemes vienībai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

1.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

1.2.3. aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

1.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

1.2.5. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.6. valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

1.2.7. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

1.2.8. ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3216 003, 1300 009 3216 004 un 1300 009 3217 001 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

1.3. Uzdot zemes vienības Viktorijas ielā 16, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3217 001 Viktorijas ielā 18, Jūrmala un piešķirt adresi Viktorijas ielā 16, korpuss 1, Jūrmala.

3. Likvidēt adresi zemes vienībai Viktorijas ielā 18, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3217.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF