Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 140

protokols Nr. 4, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930
„Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204)
sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību
reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”

Jūrmalas pilsētas dome 2006.gada 21.septembrī ieņēma lēmumu Nr.930 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”(turpmāk tekstā – Lēmums). Lēmuma 1.punktā būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (zemes gabala kadastra Nr.1300 001 1204) tiesiskajiem valdītājiem M.V. (personas kods ***), R.Č. (personas kods ***), L.K. (personas kods ***) un J.Č. (personas kods ***) atļaut turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1204 Buļļupes ielā 2, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2013.gada 8.februārī saņēma L.K. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) pilnvarotās personas J.Ņ. (personas kods ***), saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāres K.K. 2012.gada 27.augustā izdoto Pilnvaras aktu, iereģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6639 iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/546) un R.Č. (personas kods ***), (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) 2013.gada 5.marta iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/885) ar lūgumu sagatavot Lēmuma grozījumus daļā par atļauju veikt būvniecības un sakārtošanas darbus Jūrmalā, Buļļupes ielā 2, pagarinot Lēmumā noteikto izpildes termiņu.

Iesniedzēji savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar nepieciešamību pagarināt plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņa un tehniskā projekta izstrādāšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, kas paredz papildus finansiālos izdevumus.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzēja pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

2006.gada 13.novembrī Jūrmalas pilsētas domes būvvalde izsniedza plānošanas un arhitektūras uzdevumus Nr.14-10/917 un Nr.14-10/918 vasarnīcas būvniecības turpināšanai Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (turpmāk tekstā – Uzdevumi), pasūtītājs: L.K. (personas kods ***), un R.Č. (personas kods ***). Uzdevumu derīguma termiņš – 2 gadi, tas ir 2008.gada 12.novembris.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2.punktā būvētājam ir dotas tiesības plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņu pagarināt vai atjaunot vienu reizi. Konkrētajā gadījumā Iesniedzēji var izmantot normatīvajā aktā noteiktās tiesības.

Administratīvā procesa likuma 47.pantā noteiktajam, iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Iestāde 2013.gada 08.februārī ir saņēmusi administratīvā akta adresāta L.K. (personas kods ***) iesniegumu un 2013.gada 5.martā ir saņēmusi R.Č. (personas kods ***) iesniegumu.

Dome 2010.gada 24.septembrī saņēma Rīgas domes iesniegumu par Vārnukroga apbūves legalizācijas termiņa pagarināšanu. Rīgas dome savā iesniegumā ir norādījusi, ka neiebilst termiņa pagarināšanai būvju sakārtošanai Vārnukroga teritorijā, bet vienlaicīgi arī vērš uzmanību uz to, ka uz katra atsevišķā zemes gabala esošo ēku un būvju legalizācijas termiņš saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību un vasarnīcu biedrības „Vārnukrogs” biedriem noslēgtajiem zemes nomas līgumiem ir ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā gadījumā Iesniedzēji ir zemes gabala Buļļupes ielā 2, Jūrmalā nomnieki un zemes gabala īpašnieka Rīgas domes zemes nomas līgumos norādītais ēku un būvju legalizācijas termiņš 2015.gada 1.janvāris ir saistošs nomniekiem. Tātad kā ierobežojošais faktors termiņa pagarināšanai ir zemes gabala īpašnieka Rīgas domes noteiktais termiņš ēku un būvju legalizācijai un tas ir 2015.gada 1.janvāris.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana Buļļupes ielā 2, Jūrmalā un termiņa pagarināšana minēto darbību veikšanai. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka Iesniedzējam ir visi nosacījumi būvniecības procesa uzsākšanai un pabeigšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.2punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930 „Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai”:

1.1. Lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvju, kas atrodas uz zemes gabala Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (zemes gabala kadastra Nr.1300 001 1204) tiesiskajiem valdītājiem atļaut turpināt būvniecību:

1.1. L.K. (personas kods ***) un R.Č. (personas kods ***) līdz 2015.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1204 Buļļupes ielā 2, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam;

1.2. M.V. (personas kods ***) un J.Č. (personas kods ***), līdz 2011.gada 1.janvārim veikt teritorijas un apbūves, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1420 Buļļupes ielā 2, Jūrmalā sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālajam plānojumam.”

1.2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF