Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 138

protokols Nr. 4, 18. punkts

Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto
seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165

[1] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2013.gada 18.februārī saņēma A.K. (personas kods ***), iesniegumu (lietas Nr.1.2 1/691) ar lūgumu veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra lēmuma Nr.954 „Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5” lemjošajā daļā (turpmāk tekstā – Iesniegums).

[2] Pamatojoties Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmās daļas pirmo punktu, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā tika ierosināta administratīvā lieta.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[3] Dome 2006.gada 5.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.954 „Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165” (turpmāk tekstā – Lēmums) ar kuru dzīvokļa īpašniekam A.K. (personas kods ***) līdz 2006.gada 31.decembrim novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, tas ir, veikt dzīvokļa Nr.165 Jūrmalā, Engures ielā 5 iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu saskaņā ar dzīvokļa Nr.165 tehniskās inventarizācijas plānu un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2006.gada 18.maijā akceptēto vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentāciju (apliecinājuma karti).

[4] A.K. Administratīvo aktu pārsūdzēja tiesā. 2010.gada 15.aprīlī stājās spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2009.gada 30.jūnija spriedums administratīvajā lietā Nr.A42547706, ar kuru tiesa noraidīja pieteikumu par Administratīvā akta atcelšanu.

[5] Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties Iesniegumu par konstatēto patvaļīgo būvniecību dzīvoklī Nr.165 Engures ielā 5, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

[5.1] No iepriekš izklāstītā ir secināms, Domei, ir jāpieņem obligātais administratīvais akts - lēmums par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu dzīvoklī Nr.165 Jūrmalā, Engures ielā 5.

[6] Ar Dzīvokļa likuma spēkā stāšanos (01.01.2011.) ir mainījušies lietas tiesiskie apstākļi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daļas otro punktu uz iesniedzēja iesnieguma pamata iestāde tajā pašā administratīvajā lietā var uzsākt procesu no jauna.

[7] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 227.1.1.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot dzīvokļa Nr.165 Engures ielā 5, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam A.K. (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvoklī Nr.165 Engures ielā 5, Jūrmalā un līdz 2013.gada 28.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.165 Engures ielā 5, Jūrmalā rekonstrukcijai.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

4. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 5.oktobrī lēmums Nr.954 (protokols Nr.24, 15.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu dzīvoklī Nr.165 Jūrmalā, Engures ielā 5”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF