Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 135

protokols Nr. 4, 15. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 139

Pamatojoties uz A.D. (dzimis ***), O.D. (dzimusi ***), O.D. (dzimusi ***), K.D. (dzimis ***) pilnvarotās personas I.S. (personas kods ***) 2013.gada 17.janvāra iesniegumu Nr.1.2-1/206 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001(būves kadastra apzīmējums 1300 004 2902 001) Jūrmalā, Bulduru prospektā 139, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.februāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.486, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, dzīvesvietas izziņas, ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.06-03/466 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.februāra protokolu Nr.02, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem A.D. (dzimis ***), O.D. (dzimusi ***), O.D. (dzimusi ***), K.D. (dzimis ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 004 2902 001) Jūrmalā, Bulduru prospektā 139.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF