Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 134

protokols Nr. 4, 14. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Baznīcas ielā 7

Pamatojoties uz V.P. (dzimusi ***) pilnvarotās personas M.D. (personas kods ***) 2013.gada 21.janvāra iesniegumu Nr.1.2-1/238 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2110 001) Jūrmalā, Baznīcas ielā 7, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 5.februāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.2207, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, paskaidrojums par dzīvesvietas izziņas datiem, ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-02/452 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2013.gada 5.februāra protokolu Nr.02, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam V.P. (dzimusi ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 2110 001) Jūrmalā, Baznīcas ielā 7.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Īpašniekam V.P. (dzimusi ***) pie ēkas nojaukšanas vēsturisko būvdetaļu paraugi nododami Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas krājumu glabātuvē.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF