Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 133

protokols Nr. 4, 13. punkts

Par LMT mobilo sakaru bāzes stacijas „Kauguri”
Staiceles ielā 5, Jūrmalā būvniecības ieceri.

[1] Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Oppozitors club house” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tritone club house” būvniecības priekšlikuma iesniegumu par „LMT Mobilo sakaru bāzes stacijas „Kauguri” jaunbūve Staiceles iela 5, Jūrmalā” (zemes gabalā ar kadastra Nr.13000204308), 2011.gada 3.jūlijā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā ar lēmumu Nr.1179 tika pieņemts atzinums būvniecības ieceres publiskai apspriešanai.

[2] Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa, pamatojoties uz Latvijas Republikas Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība” un uz Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas atzinumu, izsludināja publisko apspriešanu „LMT Mobilo sakaru bāzes stacijas „Kauguri” jaunbūve Staiceles iela 5, Jūrmalā”.

[3] Publiskā apspriešana (21.12.2012. līdz 25.01.2013.) tika novadīta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās publiskās apspriešanas kārtība.” Sabiedrības pārstāvji publiskajā apspriešanā nebija ieradušies. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens priekšlikums.

Izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Oppozitors club house” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tritone club house” ierosināto būvniecības ieceri un pamatojoties uz:

- Būvvaldes atzinumu (akceptēts 03.07.2012. ar Nr.1179);

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Energoceltnieks” būvprojekta vadītāja N.Broka vadībā izstrādāto ieceres metu;

- Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas sagatavoto gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem.

Kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides komitejas 2013.gada 6.februāra sēdes protokolu Nr.1.1-59/2, Būvniecības likuma 12.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumiem Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība”, un ņemot vērā, ka būvniecības iecere atbilst Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt būvniecības ieceri „LMT Mobilo sakaru bāzes stacijas „Kauguri” jaunbūve Staiceles ielā 5, Jūrmalā” paredzot būvniecības ieceres saskaņošanu ar blakus esošo zemesgabalu īpašniekiem skiču projekta stadijā.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF