Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 131

protokols Nr. 4, 11. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā,
Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OSE” 2012.gada 10.septembrī izstrādāto Tehniskās apsekošanas atzinumu pašvaldības īpašumā esošai dzīvojamai mājai Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 par to, ka mājas konstrukcijas nolietojušās un atrodas neapmierinošā vai pirms avārijas stāvoklī, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 283.pantu Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt dzīvojamo māju Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 par dzīvošanai nederīgu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) risināt jautājumu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 iedzīvotāju izvietošanu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF