Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 130

protokols Nr. 4, 10. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2013.gada 12.martā (protokols Nr.1) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumus dienesta viesnīcā saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.LoskutovaPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.130

(protokols Nr.4, 10.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

I.K.

2 (meita)

***

***

1-17,4(25,8)-2-daļ

2006

***

1-17,4(25,8)-daļ

VP Jūrmalas

iecirknis

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem

2.

J.M.

1 cilvēks

***

***

1-18,9(27,3)-1-daļ

2002

***

1-18,9(27,3)-daļ

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF